Főoldal » Archív » Szexuális erőszakkal vádolt férfi letartóztatásának fenntartását indítványozta az ügyészség

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en hely­ben­hagy­ta a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a Szol­no­ki Tör­vény­szék azon vég­zé­sét, mely­ben a vád­eme­lést köve­tő­en fenn­tar­tot­ta annak a szol­no­ki fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akit az ügyész­ség gyer­mek­ko­rú sér­tet­tek sérel­mé­re elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­vel, illet­ve gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­té­vel vádol.

A vád sze­rint a vád­lott közel tíz éven keresz­tül sze­xu­á­li­san molesz­tált fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú lányo­kat és róluk por­nog­ráf jel­le­gű képe­ket is készí­tett. A fér­fit azután von­ták fele­lős­ség­re, hogy az emlí­tett tar­tal­mú képe­ket téve­dés­ből a váló­fél­ben lévő fele­sé­gé­nek az inter­ne­ten keresz­tül elküldte.

A másod­fo­kú bíró­ság állás­pont­ja sze­rint a vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban tovább­ra is fenn­áll a szö­kés és az elrej­tő­zés, illet­ve a bűn­is­mét­lés veszé­lye. Ezen kívül a ter­helt sze­mé­lyi körül­mé­nye­i­ben sem tör­tént olyan vál­to­zás, amely ala­pot adhat­na a letar­tóz­ta­tás meg­szün­te­té­sé­re vagy helyet­te eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés alkal­ma­zá­sá­ra. A bíró­ság egyet­ér­tett az ügyész­ség állás­pont­já­val és akként hatá­ro­zott, hogy a beje­len­tett lakó­hellyel nem ren­del­ke­ző ter­helt­tel szem­ben a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés fenn­tar­tá­sa indokolt.

Az ügy­ben a bizo­nyí­tá­si eljá­rás a Szol­no­ki Tör­vény­szé­ken folytatódik.