Főoldal » Hírek » Szexuális erőszakot követett el unokahúgán - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­za annak a fér­fi­nak, aki sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta fia­tal­ko­rú rokonát.

A vád sze­rint a tizen­hét éves lány átme­ne­ti­leg a férfi sop­ro­ni ingat­la­ná­ban lakott. 2020. júli­us 30-án este az uno­ka­test­vé­ré­vel és annak fele­sé­gé­vel házi­bu­li­ban vol­tak. Haza­ér­ve a férfi ittas­sá­ga miatt nem tudott fel­men­ni a fele­sé­gé­vel a tető­té­ri háló­szo­bá­ba, ezért a föld­szin­ti nap­pa­li­ban aludt el. Haj­nal­ban a szin­tén itt alvó sér­tett­hez ment, til­ta­ko­zá­sa elle­né­re lemez­te­le­ní­tet­te, majd vele sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot létesített.

Más­nap a sér­tett a vád­lott húgá­ék­hoz elköltözött.

A lány 2022. augusz­tus 19-én mond­ta el a vele tör­tén­te­ket a nagy­ma­má­já­nak, aki fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött, fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re erő­szak­kal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 7 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 7 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi.

Az íté­le­tet ellen az ügyész a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a férfi és védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.