Főoldal » Archív » Szexuális molesztálás lett az internetes csetelésből

Egy közös­sé­gi olda­lon keresz­tül ismer­ke­dett meg a vád­lott a 15. élet­évét be nem töl­tött sér­tet­tel 2013. júni­u­sá­ban. Több­ször üze­ne­tet vál­tot­tak egy­más­sal, majd rövid isme­ret­ség után a vád­lott bemu­tat­ta a sér­tet­tet szü­le­i­nek, test­vé­re­i­nek. Ahogy a roko­nok elmen­tek és ket­ten marad­tak a lakás­ban, a vád­lott a sér­tett­re támadt és erő­sza­kos­ko­dott vele, köz­ben nem enged­te, hogy kimen­jen a szo­bá­ból. A két­ség­be eset­ten véde­ke­ző sér­tett csak úgy tudott elme­ne­kül­ni, hogy meg­ha­rap­ta a vád­lott kezét. A férfi az eset után a sér­tet­tet egy közös­sé­gi olda­lon keresz­tül meg­fe­nye­get­te azzal, hogy sen­ki­nek ne merje elmon­da­ni a tör­tén­te­ket mert buda­pes­ti alvi­lá­gi isme­rő­sé­vel "kinyí­rat­ja".

A Somogy Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - sze­xu­á­lis molesztálás