Főoldal » Hírek » Szexuális zaklatás miatt tett valótlan feljelentést - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A hamis vád bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki férfi mun­ka­tár­sá­val szem­ben valót­lan tar­tal­mú fel­je­len­tést tett.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő 2020. júni­us 25-én, a Doro­gi Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon tett fel­je­len­tést. A nő azt a valót­lan tényt állí­tot­ta, hogy férfi kol­lé­gá­ja az azt meg­elő­ző öt hónap­ban az esz­ter­go­mi mun­ka­he­lyü­kön rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis jel­le­gű cél­zá­so­kat tett felé, továb­bá egy­szer meg­fog­ta a mel­lét és a fene­két. A valót­lan fel­je­len­tés sze­rint a férfi sze­xu­á­lis erő­szak­kal is fenye­get­te a nőt.

A hamis fel­je­len­tés alap­ján a rend­őr­ség nyo­mo­zást ren­delt el, ame­lyet azzal szün­te­tett meg, hogy a zak­la­tó maga­tar­tást, vala­mint fenye­ge­tést a férfi nem tanúsította. 

A nővel szem­ben ezt köve­tő­en indult bün­te­tő­el­já­rás hamis vád bűn­tet­te miatt, amely­nek elkö­ve­té­sét a nyo­mo­zás során elismerte.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.