Főoldal » Hírek » Szexuálisan bántalmazták gyermekeiket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 45 éves férfi és egy 37 éves nő ellen sze­xu­á­lis erő­szak, gyer­mek­por­nog­rá­fia és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt. Az élet­tár­sak gyer­me­ke­ik sérel­mé­re követ­tek el sze­xu­á­lis erőszakot.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2011. év máju­sá­ban léte­sí­tet­tek élet­tár­si kap­cso­la­tot. 2013. évben egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés­re köl­töz­tek, ahol közö­sen nevel­ték a nő koráb­bi kap­cso­la­tá­ból szü­le­tett kis­lányt, vala­mint közös lánygyermeküket.

A nő előző kap­cso­la­tá­ból szár­ma­zó kis­lányt már 2 éves korá­tól kezd­ve bevon­ták sze­xu­á­lis éle­tük­be, aki­vel a férfi rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, amely­ről ese­ten­ként fény­ké­pet is készí­tett. A cse­lek­mé­nyek az anya jelen­lé­té­ben tör­tén­tek, aki azt nem aka­dá­lyoz­ta meg, sőt a lányá­nak inst­ruk­ci­ó­kat adott. A férfi 2019. októ­be­re és 2020. máju­sa közöt­ti két­szer a közös lány­gyer­me­kük­kel is vég­zett sze­xu­á­lis cselekményt.

A vád­lot­tak a gyer­me­kek előtt éltek sze­xu­á­lis éle­tet, ille­tő­leg a nő gyer­me­kei jelen­lé­té­ben rend­sze­re­sen foly­ta­tott sze­xu­á­lis aktust ide­gen fér­fi­ak­kal, amely­ről gyer­me­ké­vel fény­ké­pe­ket készít­te­tett. A vád­lot­tak rend­sze­re­sen por­nó­fil­met nézet­tek a gyer­me­kek­kel, ille­tő­leg róluk por­nog­ráf képe­ket készí­tet­tek, vala­mint inter­ne­tes olda­lak­ról gyer­mek­por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket töl­töt­tek le.

A kis­lá­nyo­kat végül kiemel­ték a családból.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott, továb­bá indít­vá­nyoz­ta a gyer­me­kek vonat­ko­zá­sá­ban a szü­lői fel­ügye­le­ti jog meg­szün­te­té­sét, vala­mint bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól való eltil­tá­su­kat, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végezné.