Főoldal » Hírek » Szexuálisan is bántalmazta kiskorú gyermekeit és feleségét egy férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, több­rend­be­li sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te, kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te, vala­mint kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 42 éves fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő 2008-2009. évek­től kez­dő­dő­en sze­xu­á­li­san és egyéb bán­tal­ma­zás­sal is rend­sze­re­sen gyö­tör­te fele­sé­gét, nevelt lánya­it és vér sze­rin­ti gyer­me­ke­it az egyik Veszp­rém megyei faluban. 

A vád­irat sze­rint a férfi a fele­sé­gé­vel, két nevelt lányá­val és hat közös gyer­me­kük­kel élt együtt. A kis­ko­rú gyer­me­ke­ket napi szin­ten bán­tal­maz­ta, féle­lem­ben tar­tot­ta, pusz­ta kéz­zel vessző­vel, szer­szám­nyél­lel, járó­bot­tal bántalmazta.

A férfi a jelen­tős erő­fö­lé­nyét kihasz­nál­va a fele­sé­gét is több­ször bán­tot­ta, mely­nek során az asszonyt foj­to­gat­ta, nya­ká­nál fogva meg­emel­te és meg­ráz­ta. A sér­tett ezek után nem tudott leve­gőt venni, lég­szomj lépett fel nála, nye­lé­si nehéz­sé­ge volt. A vád­lott a cse­lek­mé­nyé­vel volt, hogy saját elha­tá­ro­zás­ból, de volt, hogy csak a gyer­me­kek köz­be­lé­pé­sé­re hagyott fel.

A férfi ezen túl mind nevelt lánya­i­hoz, mind a vér sze­rin­ti lány- és fiú­gyer­me­ke­i­hez is sze­xu­á­li­san köze­le­dett, erő­szak­kal sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek eltű­ré­sé­re kény­sze­rít­ve őket. A vád­lot­tól nem­csak a ser­dü­lő­kor­ba ért, de még a kisebb, tizen­két év alat­ti gyer­me­kei sem vol­tak biztonságban.

A férfi egyéb módo­kon is bán­tal­maz­ta gyer­me­ke­it, így elő­for­dult, hogy tizen­két éves fiú­gyer­me­ké­nek csuk­ló­já­hoz, majd nya­ká­hoz egy 45 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gó­kés élet­len felét szo­rí­tot­ta, más­kor pedig az ásó fém­lap­já­val ütött a sér­tett fejé­re, de volt, hogy mell­ka­sá­ra lépve szo­rí­tot­ta a padlóra.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban fegy­ház­bün­te­tés és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Veszp­ré­mi Tör­vény­szék­nek azzal, hogy a bíró­ság álla­pít­sa meg, hogy a vád­lott fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá, hogy a bíró­ság vég­le­ges hatállyal tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól, illet­ve tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyolc év alat­ti sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve kis­ko­rú­val hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ba kerül­ne, kis­ko­rú gyer­me­kei felet­ti szü­lői fel­ügye­le­ti jogát pedig szün­tes­se meg.