Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Szexuálisan molesztált egy kislányt egy holland férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a rábí­zott lányok egyi­ké­hez sze­xu­á­li­san köze­le­dő hol­land férfi bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­te sze­rint a Magyar­or­szá­gon élő hol­land férfi 2021 augusz­tu­sá­ban sze­xu­á­li­san molesz­tál­ta az isme­ret­sé­gi köré­be tar­to­zó, rábí­zott 10 éves lányt, miköz­ben a szin­tén a fel­ügye­le­te alatt álló másik kis­ko­rú lány is jelen volt.

A bíró­ság a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 6 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra és bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től vég­le­ges hatá­lyú eltil­tás­ra ítél­te, mely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen kis­ko­rú sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a sza­bad­ság­vesz­tés és a köz­ügyek­től eltil­tás súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, a vád­lott védő­je a cse­lek­mény elté­rő minő­sí­té­se, vala­mint a kisza­bott bün­te­tés eny­hí­té­se végett fellebbezett.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye­i­nek minő­sí­té­se tör­vé­nyes, azon­ban a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­ma arány­ta­la­nul enyhe, nem biz­to­sít­ja meg­fe­le­lő­en a bün­te­té­si célo­kat, ezért indít­vá­nyoz­ta azok súlyosítását.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.