Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szexuálisan molesztálta lányát egy férfi – a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a 14 év sza­bad­ság­vesz­tés hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak az ügyé­ben, aki a kap­cso­lat­tar­tá­sok során a lányát 11 éves korá­tól rend­sze­re­sen sze­xu­á­li­san zaklatta. 

A nem jog­erős íté­let sze­rint az 55 éves férfi 2019. vége felé kez­dett az akkor 11 éves lánya iránt nemi vágyat érez­ni. Ettől kezd­ve közel két éven keresz­tül a kap­cso­lat­tar­tás cél­já­ból az oros­há­zi ott­ho­ná­ba érke­ző kis­lá­nyá­val rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett, illet­ve végez­te­tett. A férfi a mez­te­len kis­lá­nyá­ról a nemi vágy fel­kel­té­sé­re irá­nyu­ló fény­ké­pe­ket is készí­tett, melyek közül töb­bet más sze­mé­lyek részé­re inter­ne­tes alkal­ma­zá­sok hasz­ná­la­tá­val elkül­dött. A férfi tele­fon­ján továb­bi 71 db olyan gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mú fel­vé­tel volt, ame­lyek más gyer­me­ke­ket ábrá­zol­tak. Ezek között volt több olyan vide­ó­fel­vé­tel és fény­kép is, ame­lyen 12 év alat­ti gyer­me­kek vol­tak az erő­sza­kos jel­le­gű sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek elszenvedői.

A Gyu­lai Tör­vény­szék a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak, sze­xu­á­lis vissza­élés és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt 14 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyolc év alat­ti gyer­me­kek­kel fog­lal­koz­na, továb­bá a szü­lői fel­ügye­le­ti jogát is megszüntette.

Az íté­let ellen vád­lott és védő­je fel­leb­be­zett fel­men­té­sért és enyhítésért.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a tör­vény­szék a férfi bűnös­sé­gét helye­sen álla­pí­tot­ta meg. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek körül­mé­nye­i­re illet­ve a bün­te­tés kisza­bá­sa során érté­kel­he­tő körül­mé­nyek­re tekin­tet­tel a fér­fi­val szem­ben kisza­bott bün­te­tés szük­sé­ges és ará­nyos, ezért annak lénye­ges eny­hí­té­se nem indo­kolt. Mind­ezek alap­ján az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt. 

 A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.