Főoldal » Hírek » Szidalmazta a sértettet és verekedni akart- vádemelés- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kazinc­bar­ci­kai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 43 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 hónap végén a dél­utá­ni órák­ban Kazinc­bar­ci­kán egy haj­lék­ta­lan szál­ló tera­szán bele­kö­tött az ott tar­tóz­ko­dó sér­tett fér­fi­ba, szi­dal­maz­ta őt és az édes­any­ját, majd vere­ke­dés­re hívta.

A férfi fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja abba, visel­ked­jen nor­má­li­san, a vád­lott azon­ban rátá­madt, és két alka­lom­mal a felső tes­tén meg­ütöt­te. Ezután ismét ütni akart, de a férfi elkap­ta az ütés­re emelt kezét, hát­ra­csa­var­ta és ellök­te magá­tól, újból jelez­te neki, hogy nem akar vele verekedni.

A vád­lott nem nyu­go­dott, ütési szán­dék­kal rátá­madt a sér­tett­re, ő hát­rál­va kitért, és véde­ke­zés­kép­pen egy eset­ben ököl­lel arcon ütöt­te a vád­lot­tat, aki ettől a föld­re esett. Fel­áll­va, újból szi­dal­maz­ni kezd­te a sér­tet­tet, és egy­mást köve­tőn több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni, de a férfi min­dig kitért, és végül egy üté­sé­vel ismét föld­re terí­tet­te a vád­lot­tat. A sér­tett, hogy elke­rül­je a továb­bi konf­lik­tust, elment a hely­szín­ről, a cse­lek­mény során nem szen­ve­dett sérülést.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben elzá­rás bün­te­tést indítványozott.