Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szigetelőanyagot loptak a telephelyről – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Lopás bűn­tet­te miatt a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik teher­gép­ko­csi­val vit­ték ki a telep­hely­ről a lopott szigetelőanyagot.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tők egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság telep­he­lyén dol­goz­tak. Mun­ka­kö­ri fel­ada­tuk volt a rak­tá­ro­zás, rako­dás, belső anyag­moz­ga­tás, illet­ve az egyik férfi teher­gép­ko­csi­val áru­szál­lí­tást is végzett.

A fér­fi­ak 2022. ápri­lis 16-án, a cég egyik bábol­nai rak­tá­rá­ból 53 tábla szi­ge­te­lő­anya­got lop­tak el. Az egyik férfi a teher­gép­ko­csi­val a rak­tár bejá­ra­tá­hoz állt, míg a másik a rak­tár­ból tar­gon­cá­val fel­rak­ta a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­be a szi­ge­te­lő­anya­got, majd beült. Az elkö­ve­tők a teher­gép­ko­csi­val a szi­ge­te­lő­anya­got átszál­lí­tot­ták a cég egy másik bábol­nai telep­he­lyé­re, ahova ellen­őr­zés nél­kül tud­tak bejutni.

Az 1.121.586 forint érté­kű szi­ge­te­lő­anya­got a telep­ről még aznap egy har­ma­dik férfi szál­lí­tot­ta el a teher­gép­ko­csi­já­val, aki nem tudott arról, hogy a szi­ge­te­lő­anya­gok lopot­tak. Ettől a fér­fi­tól a nyo­mo­zó ható­ság a lopott árut lefog­lal­ta, így a kár megtérült.

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség a nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­irat­ban mind­két elkö­ve­tő­vel szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re tett indítványt.