Főoldal » Hírek » Szigorúbb büntetést indítványoz az ügyészség a mostohalányát többször megerőszakoló férfival szemben - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség az első­fo­kú íté­let meg­vál­toz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­za abban az ügy­ben, ahol a mos­to­ha­apa a mos­to­ha­lá­nyát több­ször megerőszakolta.

A Szom­bat­he­lyi Tör­vény­szék a 2020. októ­ber 21-én meg­ho­zott íté­le­té­ben a vád­lot­tat foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 8 évi fegy­ház­bün­te­tés­re,  vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, ille­tő­leg 18. élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban állna.

A nem jog­erős íté­let sze­rint első alka­lom­mal a vád­lott az akkor még a 14. élet­évét be nem töl­tött sér­tet­tel annak kife­je­zett aka­ra­ta és véde­ke­zé­se elle­né­re közö­sült, a továb­bi alkal­mak­kal pedig az akkor már a 14. élet­évét betöl­tött sér­tet­tel annak érzel­mi zsa­ro­lás­sal meg­tört aka­ra­ta és rész­ben véde­ke­zé­se elle­né­re közösült.

Az ügyész­ség sze­rint a tény­ál­lás túl­nyo­mó­részt meg­ala­po­zott, a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa oksze­rű, a cse­lek­mé­nyek minő­sí­té­se viszont rész­ben téves, míg a kisza­bott bün­te­tés enyhe.

A másod­fo­kú ügyész­ség sze­rint a vád­lott­nak a foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­té­nek érté­kelt cse­lek­mé­nyei helye­sen foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­té­nek minő­sül­nek, mert a vád­lott részé­ről a sér­tett­re több­fé­le ráha­tás is irá­nyult, így az a folya­ma­tos pszi­chés presszió is, hogy sze­rel­mé­vel és fél­té­keny­sé­gé­vel zak­lat­ta, és azzal zsa­rol­ta, ha nem enge­del­mes­ke­dik és elmond­ja a közöt­tük lévő sze­xu­á­lis kap­cso­la­tot, azzal tönk­re teszi édes­any­ja házas­sá­gát és a csa­lád­ját is.

A sér­tett kiszol­gál­ta­tott­sá­gá­val, félel­mé­vel, az ellen­ál­lá­sa lehe­tet­len­sé­gé­vel, illet­ve kor­lá­to­zott­sá­gá­val vissza­élő vád­lot­tal szem­ben kiszab­ha­tó sza­bad­ság­vesz­tés irány­adó közép­mér­té­ke 13 év 9 hónap. A vád­lott ter­hé­re esik a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek huza­mo­sabb időn keresz­tü­li több­szö­ri elkö­ve­té­se és követ­kez­mé­nye is, a sér­tett pszi­cho­sze­xu­á­lis fej­lő­dé­sé­nek súlyos zavara.

Mind­ezek miatt – és a sze­xu­á­lis táma­dá­sok­kal szem­ben leg­in­kább kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő kis­ko­rú­ak sérel­mé­re elkö­ve­tett nemi élet sza­bad­sá­ga és a nemi erkölcs elle­ni, vala­mint a csa­lá­don belü­li erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nye­ket ille­tő­en az ítél­ke­zé­si gya­kor­lat szi­go­ro­dá­sa érde­ké­ben – a kisza­bott fegy­ház­bün­te­tést az ügyész­ség eltúl­zot­tan eny­hé­nek tartja.