Főoldal » Hírek » Veszprém Vármegyei Főügyészség » Szilveszterkor okozott lovával balesetet a vádlott- a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy férfi ellen, aki sza­bály­ta­lan lovag­lá­sá­val súlyos bal­ese­tet okozott. 

A 23 éves férfi 2019 szil­vesz­te­ré­nek esté­jén, éjsza­kai sötét­ben lova­golt tár­sá­val Pápa-Kéttornyúlak felől Dáka irá­nyá­ba az út mel­let­ti füves pad­kán. Sem a lovon, sem lova­sán nem volt fény­vissza­ve­rő vagy vilá­gí­tó esz­köz, illet­ve ruhá­zat, miköz­ben az előt­te lovag­ló társa a mobil­te­le­fon­já­val igye­ke­zett vilá­gí­ta­ni az eset­le­ge­sen arra köz­le­ke­dő autóknak.

A lova­sok a hala­dá­suk során jobb­ra for­dul­tak, hogy az út mel­let­ti víz­el­ve­ze­tő árkon átkel­je­nek, azon­ban a hátul hala­dó vád­lott lova az árok előtt vissza­hát­rált, s így kereszt­ben állva, szin­te tel­jes egé­szé­ben elfog­lal­ta a jobb olda­li for­gal­mi sávot. Ekkor ért oda egy sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi, mely­nek sofőr­je a sötét­ben már csak a fék­tá­vol­sá­gon belül vette észre a kivi­lá­gí­tat­lan lovat és lova­sát, ezért az állat­nak ütközött.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len jármű sofőr­je csont­tö­rést szen­ve­dett, míg a sérült ló elpusztult.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a bal­ese­tért a lovas volt a fele­lős, aki a KRESZ elő­írá­sa­it meg­szeg­ve a kor­lá­to­zott látá­si viszo­nyok elle­né­re nem viselt fény­vissza­ve­rő mel­lényt és meg­fe­le­lő távol­ság­ból ész­lel­he­tő lám­pát sem vitt magával.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát, s abban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az eljá­rás­ra ille­té­kes Pápai Járásbíróságnak.