Főoldal » Archív » Szintetikus kábítószerrel kereskedett a férfi - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a 26 éves fér­fi­vel szem­ben, aki hosszú időn keresz­tül árult kábítószert.

A férfi 2014 nyara óta heti rend­sze­res­ség­gel ren­delt kábí­tó­szert pos­tai úton két sze­mély­től, akik­nek kilé­tét a nyo­mo­zás során azo­no­sí­ta­ni nem lehe­tett. A cso­mag­ban min­den alka­lom­mal por álla­gú anyag, a hasis és a mari­hu­á­na ható­anya­gá­hoz hason­ló hatá­sú, mes­ter­sé­ge­sen elő­ál­lí­tott vegyü­let, ún. szin­te­ti­kus can­na­bi­no­id volt, ezt a férfi gram­mon­ként 1.000,- Ft-ért adta el a fogyasz­tó­i­nak. A fér­fi­nek 5 állan­dó vásár­ló­ja volt, akik rend­sze­re­sen vet­tek az álta­luk her­bál­nak neve­zett anyagból.

A keres­ke­dőt 2015. júli­us 13. nap­ján iga­zol­tat­ták a rend­őrök, ekkor a nad­rág­zse­bé­ből elő­ke­rült egy kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó kisebb mére­tű cso­mag, ame­lyet azért tar­tott magá­nál, hogy azt a vevő­i­nek eladja.

A férfi jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert értékesített.

A férfi által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény öt évtől húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntethető.

Tata­bá­nya, 2016. októ­ber 7. napján

Dr. Reszl Ildi­kó s.k.

főügyész

2016. 10. 07. Komárom-Esztergom