Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szintetikus kannabinoid tartalmú cigarettával kínálta, majd kifosztotta a sértettet

Az  Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség kifosz­tás bűn­tet­te és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­val elkö­ve­tett kábí­tó­szer fogyasz­tá­sa miatt vádat emelt azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben, aki szin­te­ti­kus kan­na­bi­no­id tar­tal­mú ciga­ret­tá­val kínál­ta a sér­tet­tet, aki ettől oly­annyi­ra rosszul lett, hogy össze­esett, ame­lyet kihasz­nál­va az elkö­ve­tő a sér­tet­től elvet­te készpénzét. 

A vád­lott 2018. júli­us 04-én a haj­na­li órák­ban Doro­gon, egy park­ban kábí­tó hatá­sú, szin­te­ti­kus kan­na­bi­no­i­do­kat tar­tal­ma­zó ciga­ret­tá­val kínál­ta meg sér­tet­tet, amely­ből a vád­lott is fogyasz­tott.  A sér­tett a ciga­ret­tá­ba bele­szí­vott, amely­től nyom­ban rosszul lett és összeesett.

A  vád­lott ekkor elha­tá­roz­ta, hogy a sér­tet­től elve­szi a kész­pén­zét. Ezért a vád­lott a föl­dön fekvő, félig esz­mé­let­len, mozog­ni és ezál­tal véde­kez­ni kép­te­len álla­pot­ban lévő sér­tett vál­lán kereszt­be átve­tett övtás­ká­já­nak cip­zár­ját lehúz­ta, és abból kivet­te a sér­tett 100.000,- Ft kész­pén­zét, majd azzal távo­zott a hely­szín­ről. A nyo­mo­zó ható­ság az eljá­rás során 147.000,- Ft kész­pénzt fog­lalt le a vád­lot­tól, ezért a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár megtérült.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, vala­mint a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélje.