Főoldal » Hírek » Szír állampolgárok voltak az ellenőrzött személyautó csomagtartójában is Hajdú-Bihar megyében

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség intéz­ke­dé­se alap­ján a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a ma gyor­sí­tott eljá­rás kere­té­ben dönt a letar­tóz­ta­tás­ban lévő liba­no­ni gya­nú­sí­tott bün­te­tő­jo­gi felelősségéről.

Öt szír állam­pol­gár 2020 nya­rán, pon­to­san meg nem hatá­roz­ha­tó idő­pont­ban lépett kap­cso­lat­ba egy ember­csem­pész háló­zat tag­já­val, aki­vel meg­ál­la­pod­tak abban, hogy sze­mé­lyen­ként 3500 euró­ért az ember­csem­pé­szek segít­sé­get nyúj­ta­nak nekik ahhoz, hogy az Euró­pai Unió nyu­ga­ti tag­or­szá­ga­i­ba tör­vény­sér­tő módon eljussanak.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en a mig­rán­so­kat isme­ret­len sze­mé­lyek vit­ték Romá­ni­á­ba a román-magyar hatá­rig, ahol ille­gá­li­san, gya­lo­go­san lép­ték át az állam­ha­tárt, majd az ember­csem­pész Nyír­áb­rány köze­lé­be vezet­te őket azért, hogy ott vára­koz­za­nak a gép­ko­csi­val érke­ző gyanúsítottra.

A liba­no­ni állam­pol­gár­sá­gú gya­nú­sí­tott az ember­csem­pész háló­zat meg­bí­zá­sá­ból Német­or­szág­ból érke­zett Magyar­or­szág­ra 2020. augusz­tus 2-án egy bérelt sze­mély­gép­ko­csi­val, majd a 48-as számú főút egy meg­ha­tá­ro­zott pont­ján fel­vet­te az ott vára­ko­zó öt szí­ri­ai állam­pol­gárt és elin­dul­tak Deb­re­cen irányába.

Rövid­del ezt köve­tő­en Vámosp­ér­csen a rend­őr­jár­őrök a gép­ko­csit ellen­őr­zés alá von­ták és meg­ta­lál­ták a hátsó ülé­sen és a cso­mag­tar­tó­ban utazó öt szír fér­fit, aki­ket a gya­nú­sí­tot­tal együtt előállítottak.

A gya­nú­sí­tott az öt mig­ránst Auszt­ri­á­ba szál­lí­tot­ta volna, majd a meg­ér­ke­zést köve­tő­en kapta volna meg meg­bí­zó­já­tól a fuvar ellenértékét.

A liba­no­ni férfi haszon­szer­zés végett nyúj­tott segít­sé­get ahhoz, hogy a szír állam­pol­gá­rok ille­gá­lis módon lép­jék át az államhatárt.

A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő gya­nú­sí­tot­tat a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség az állam­ha­tár átlé­pé­sé­hez vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. A Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság a mai napon dönt a gya­nú­sí­tott bün­te­tő­jo­gi felelősségéről.

A gya­nú­sí­tott­ról rend­őr­sé­gi fotó készült, miköz­ben a rend­őrök intéz­ked­nek vele szem­ben. Ez az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/libanoni-embercsempesz-rendorkezen