Főoldal » Hírek » Szír állampolgárokat csempészett egy férfi - rendőrségi fotókkal - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a magyar fér­fi­val szem­ben, aki négy szír állam­pol­gár­nak nyúj­tott segít­sé­get a magyar-osztrák határ meg nem enge­dett módon tör­té­nő átlé­pé­sé­hez.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő isme­ret­len meg­bí­zó­já­val meg­ál­la­po­dott abban, hogy 200 ezer forint elle­né­ben olyan kül­föl­di állam­pol­gá­ro­kat szál­lít az oszt­rák határ­hoz, akik érvé­nyes magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem ren­del­kez­nek.

A férfi 2021 szep­tem­be­ré­ben, Baja köze­lé­ben fel­vett a bérelt sze­mély­gép­ko­csi­ba négy szír állam­pol­gárt – akik a szerb-magyar határt koráb­ban a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel lép­ték át –, és az osztrák-magyar határ­hoz indult. Isme­ret­len társa az út során – azo­nos útvo­na­lon – „elő­fu­tó­ként” a vád­lott gép­ko­csi­ja előtt haladt, azért, hogy az eset­le­ges rend­őri ellen­őr­zés­ről tele­fo­non jelez­ni tud­jon a tár­sá­nak.

A csem­pé­szett sze­mé­lye­ket szál­lí­tó jár­mű­vet 2021. szep­tem­ber 1-jén az esti órák­ban, János­há­za tér­sé­gé­ben von­ták a rend­őr­jár­őrök ellen­őriz­ték, a fér­fit elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő­vel szem­ben.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi fotók ezen a lin­ken érhe­tők el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/negy-migranst-szallitott-autojaban-a-magyar