Főoldal » Archív » Szír embercsempészek letartóztatását kezdeményezte az ügyészség

Letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta a Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség annak a négy szír fér­fi­nak, aki­ket 2020. feb­ru­ár 25-én, haj­nal­ban fog­tak el Sze­ge­den a Csong­rád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Készen­lé­ti Rend­őr­ség munkatársai.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 01 óra körül a jár­őrök ellen­őr­zés alá akar­ták vonni az egyik gya­nú­sí­tot­tat, aki egy német honos­sá­gú jár­mű­vet veze­tett Szeged-Szőregen, azon­ban ő tovább haj­tott. A gép­ko­csit egy kis utca végén, egy föld­úton leál­lít­va hát­ra­hagy­ta, majd onnan gya­log mene­kült tovább. Az intéz­ke­dő jár­őrök végül elfog­ták, és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az autó­já­ban öt, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt szál­lí­tott, akik magyar­or­szá­gi tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tudták.

Ugyan­eb­ben az idő­ben és helyen a rend­őrök egy másik, oszt­rák honos­sá­gú jár­mű­re is figyel­me­sek let­tek, mely­nek ellen­őr­zé­se során kide­rült, hogy az azt veze­tő szír sofőr­rel szin­tén öt ille­gá­lis  határ­át­lé­pő uta­zott, négy fő az utas­tér­ben, míg egy sze­mély a cso­mag­tar­tó­ban, akik koráb­ban az állam­ha­tárt meg nem enge­dett módon lép­ték át.

A rend­őr­ség ugyan­ezen az éjsza­kán és kör­nyé­ken egy har­ma­dik, magyar honos­sá­gú autót is ellen­őr­zés alá vont. A benne ülő két szír gya­nú­sí­tott iga­zol­ta­tá­sa során derült fény arra, hogy a csem­pé­szett sze­mé­lyek fel­vé­te­lé­hez és Nyugat-Európába szál­lí­tá­sá­hoz – töb­bek között a szál­lí­tó­jár­mű bér­lé­sé­vel – ők nyúj­tot­tak segít­sé­get a koráb­ban elfo­gott két társuknak.

A vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő bűn­ügy­ben a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re jelen­lé­tük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lye miatt tett indít­ványt az ügyészség.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság a teg­na­pi nap során tar­tott ülé­se­ken a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, egy hónap idő­tar­tam­ra elren­del­te. A vég­zé­sek a velük szem­ben beje­len­tett védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán nem véglegesek.