Főoldal » Hírek » Szír embercsempészekből álló bűnszervezet ellen emeltek vádat Baján - rendőrségi fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés miatt vádat emelt őt szír fér­fi­val szem­ben, akik 2019-2020 között egy hie­rar­chi­ku­san fel­épí­tett, össze­han­gol­tan műkö­dő bűnö­zői cso­port tag­ja­i­ként a szerb-magyar, illet­ve a horvát-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat szál­lí­tot­tak Nyugat-Európába.

A vád­irat sze­rint az ügy vád­lott­jai szír állam­pol­gá­rok, akik lete­le­pe­dé­si vagy tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel éltek Nyugat-Európában. A vád­lot­ta­kat egy Német­or­szág­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel élő szír férfi irá­nyí­tot­ta, ő hozta létre a bűn­szer­ve­ze­tet és szer­vez­te be a vádlottakat.

A vád­lot­tak 2019 novem­be­re és 2020. janu­ár köze­pe között a szerb-magyar, illet­ve a horvát-magyar határ köze­lé­ből szál­lí­tot­tak mig­rán­so­kat Nyugat-Európába. A bűn­szer­ve­zet tag­jai tud­ták, hogy a mig­rán­sok az ún. nyugat-balkáni útvo­na­lon érkez­tek és ille­gá­li­san lép­ték át a magyar határt.

A vád­lot­tak össze­sen több mint 60 mig­ráns csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre, a beván­dor­lók úti­cél­ja Auszt­ria, Német­or­szág, Hol­lan­dia, illet­ve Svéd­or­szág volt. Az öt vád­lot­tat a Német­or­szág­ban élő szír szer­ve­ző irá­nyí­tot­ta: ő adta a saját vagy bérelt csem­pész­au­tó­kat, közöl­te a mig­rán­sok fel­vé­te­lé­nek ide­jét és helyét, a szál­lí­tan­dó beván­dor­lók szá­mát és a szál­lí­tás vég­cél­ját. A magyar-osztrák határ előtt a vád­lot­tak gyak­ran kiszál­lí­tot­ták a mig­rán­so­kat, akik a zöld­ha­tá­ron gya­lo­go­san kel­tek át, majd már oszt­rák terü­let­ről, előre egyez­te­tett „fel­vé­te­li pont­ról” szál­lí­tot­ták tovább őket.

A szer­ve­ző biz­to­sí­tot­ta a kap­cso­lat­tar­tás­hoz hasz­nált mobil­te­le­fo­no­kat és SIM kár­tyá­kat, illet­ve több­ször elő­fu­tó­ként is kísér­te a szál­lí­tá­so­kat, hogy elke­rül­jék a lebu­kást. A fel­de­rí­tés meg­hi­ú­sí­tá­sa érde­ké­ben a vád­lot­tak folya­ma­to­san cse­rél­ték a „mun­ka­te­le­fo­no­kat”, illet­ve a szer­ve­ző uta­sí­tá­sa sze­rint rend­sze­re­sen töröl­ték a tele­fon­be­szél­ge­té­se­ket és más kommunikációt.

A vád­lot­tak rend­sze­res haszon­szer­zés­re töre­ked­ve követ­ték el a bűn­cse­lek­ményt. A mig­rán­sok a szál­lí­tá­sok ellen­ér­té­két az ún. Hawala-rendszerben fizet­ték ki. Ennek lénye­ge sze­rint a pénzt egy olyan „bank­nál”, vagy sze­mély­nél helyez­ték el, akit a szer­ve­ző is ismert. Ami­kor elér­ték a cél­or­szá­got, az ember­csem­pé­szek egy vide­ó­fel­vé­tel meg­kül­dé­sé­vel érte­sí­tet­ték a „ban­kárt”, aki eljut­tat­ta a pénzt a szer­ve­ző­nek. A pénzt pedig a szer­ve­ző osz­tot­ta el a vád­lot­tak között.

A járá­si ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­ta­kat vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va, üzlet­sze­rű­en és bűn­szer­ve­zet tag­ja­ként elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az egyik vád­lott egy iga­zol­ta­tás­kor hamis görög veze­tői enge­délyt adott át egy rend­őr­nek, vala­mint a hamis köz­ok­irat­tal egy autót is bérelt, ezért neki 2 rend­be­li közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt is felel­nie kell.

Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­lot­tak­kal szem­ben azzal, hogy fel­té­te­les ked­vez­ménnyel nem sza­ba­dul­hat­nak, továb­bá ki is kell uta­sí­ta­ni őket az ország­ból. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni. A szír szer­ve­ző ellen elkü­lö­ní­tett ügy­ben foly­ta­tó­dik az eljárás.

Az ügy­ben kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és fotók az aláb­bi­ak­ban érhe­tők el: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/embercsempesz-halozatot-szamolt-fel-a-kr-nni