Főoldal » Hírek » Szír férfiaknak nyújtott segítséget az államhatár illegális átlépéséhez egy embercsempész - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Daba­si Járá­si Ügyész­ség a mai napon indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki a gyanú sze­rint négy szír szár­ma­zá­sú ille­gá­lis határ­át­lé­pőt akart a szerb határ­ról az oszt­rák határ­hoz szállítani. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a magyar állam­pol­gár­sá­gú, de Szer­bi­á­ban élő gya­nú­sí­tot­tat 2021 már­ci­u­sá­ban fel­hív­ta egy férfi, aki könnyű pénz­szer­zé­si lehe­tő­ség­ként fejen­ként 100 eurót kínált ille­gá­lis határ­át­lé­pők­nek a magyar-szerb határ­tól a magyar-osztrák határ­hoz szál­lí­tá­sá­ért. A gya­nú­sí­tott elfo­gad­ta a meg­bí­zást, és 2021. már­ci­us 29-én, a kora reg­ge­li órák­ban, négy szír állam­pol­gárt vett fel a gép­ko­csi­já­ba, és azok­kal elin­dult az oszt­rák határ felé. A fér­fi­ak lét­rák segít­sé­gé­vel mász­tak át az ország­ha­tárt védő kerítésrendszeren.

Útköz­ben azon­ban az M5-ös autó­pá­lyán már vár­ták a gép­jár­mű­vet a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai, és az autó­pá­lya egyik pihe­nő­jé­nél fél­re­ál­lí­tot­ták. A rend­őri intéz­ke­dés során mind a gya­nú­sí­tot­tat, mind pedig az enge­dély nél­kül Magyar­or­szág terü­le­tén tar­tóz­ko­dó szír állam­pol­gá­ro­kat elfogták.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel gya­nú­sít­ja a fér­fit, aki­nek a Daba­si Járá­si Ügyész­ség kez­de­mé­nyez­te a letar­tóz­ta­tá­sát, mivel tar­ta­ni lehet attól, hogy meg­szök­ne, más, még ki nem hal­la­tott sze­mélyt jog­el­le­ne­sen befo­lyá­sol­na, vagy újabb bűn­cse­lek­ményt követ­ne el.