Főoldal » Hírek » Szír testvérpárt vádol embercsempészéssel az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik tavaly decem­ber­ben Auszt­ri­á­ból utaz­tak Magyar­or­szág­ra, ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket az Euró­pai Unió terü­le­té­re csempészni.

A vád­irat sze­rint az élet­vi­tel­sze­rű­en Auszt­ri­á­ban tar­tóz­ko­dó vád­lot­tak 2020. decem­ber 3-án kora este indul­tak el Magyar­or­szág­ra két gép­ko­csi­val azért, hogy az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­juk uta­sí­tá­sa­i­nak és a tele­fon­juk­ra kül­dött GPS koor­di­ná­ták­nak meg­fe­le­lő­en ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket vegye­nek fel.

A vád­lot­tak rövid­del éjfélt meg­elő­ző­en érkez­tek a szerb-magyar-román hár­mas­ha­tár tér­sé­gé­be, ahová akkor­ra a meg­bí­zó­ik a zöld­ha­tá­ron ille­gá­li­san belép­tet­ve már eljut­tat­tak tíz, magát szír, ille­tő­leg iraki állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt. A vád­lot­tak ezt köve­tő­en az álta­luk veze­tett két sze­mély­gép­ko­csi­ba öt-öt sze­mélyt vet­tek fel úgy, hogy két-két sze­mély a cso­mag­tar­tó­ban uta­zott. Rövid­del ezt köve­tő­en Algyő kül­te­rü­le­tén, az autó­pá­lya fel­haj­tó­já­nak köze­lé­ben a helyi rend­őrök ellen­őr­zés alá von­ták a vád­lot­tak által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­kat és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a vád­lot­tak által szál­lí­tott sze­mé­lyek a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeznek.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.