Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szivart és rumot próbált becsempészni az országba a Kubából érkező utas - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A rep­té­ri vám­vizs­gá­la­ton fenn­akadt, Heves megyei ille­tő­sé­gű nővel szem­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség a napok­ban emelt vádat a vám- és adó­fi­ze­té­si köte­le­zett­ség elmu­lasz­tá­sa miatt.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő tavaly nyá­ron járt a dohány­ter­mé­ke­i­ről és cukor­nád ter­mesz­té­sé­ről híres kari­bi ország­ban, ahon­nan a Havanna–Párizs útvo­na­lon júli­us 29-én dél­előtt érke­zett haza repü­lő­gép­pel Buda­pest­re. A Liszt Ferenc Nem­zet­kö­zi Repü­lő­tér érke­zé­si olda­lán a nő – saját válasz­tá­sa sze­rint – az úgy­ne­ve­zett zöld folyo­són át kíván­ta elhagy­ni a 2A ter­mi­nált, mely maga­tar­tás ilyen eset­ben egyen­ér­té­kű a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal felé tett nyi­lat­ko­zat­tal arra vonat­ko­zó­an, hogy nincs elvámolnivalója.

A hely­szí­nen szol­gá­la­tot tel­je­sí­tő pénz­ügy­őrök a folyo­só végén vám­el­len­őr­zés alá von­ták a nőt, aki­nek a cso­mag­já­ban 650 darab uniós zár­jegy nél­kü­li szi­vart, 10 darab uniós zár­jegy nél­kü­li szi­var­kát, 620 darab uniós zár­jegy nél­kü­li ciga­ret­tát és 7,7 liter huszon­két tér­fo­gat­szá­za­lé­kot meg­ha­la­dó alko­hol­tar­tal­mú uniós zár­jegy nél­kü­li alko­hol­ter­mé­ket talál­tak, melyek­ből mind­össze 50 szi­var és egy liter rum lett volna vám­men­te­sen behoz­ha­tó az ország­ba. Az ezt meg­ha­la­dó mennyi­ség tekin­te­té­ben a vád­lott meg­szeg­te az Euró­pai Unió Vám­kó­de­xé­nek az áru vám elé állí­tá­sá­val kap­cso­la­tos ren­del­ke­zé­sét, misze­rint az Unió vám­te­rü­le­té­re beszál­lí­tott áru­kat meg­ér­ke­zé­sük­kor hala­dék­ta­la­nul el kell vámol­tat­ni. Ez alól csak a tran­zit­for­ga­lom képez kivételt.

Az enge­dély nél­kül impor­tált dohány­áru és sze­szes ital beho­za­ta­la kap­csán a ter­helt­nek a beho­za­ta­li vámon túl jöve­dé­ki adó és álta­lá­nos for­gal­mi adó fize­té­si köte­le­zett­sé­ge is kelet­ke­zett, amit eltit­kolt a ható­ság elől. E fize­té­si köte­le­zett­sé­gek együt­tes össze­ge meg­kö­ze­lí­ti az ötmil­lió forin­tot. Az ügyész­ség ennek alap­ján a költ­ség­ve­tés­nek nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a ter­hel­tet, aki­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratában.

A csem­pé­szett árut a NAV a hely­szí­nen elko­boz­ta, majd meg­sem­mi­sí­tet­te, emel­lett közel egy­mil­lió forin­tos vám­igaz­ga­tá­si bír­sá­got is kisza­bott az utas­sal szemben.