Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Szívbetegség ürügyével „húztak le” egy jótékonysági alapítványt - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy nő és a fia ellen, akik 2019 decem­be­ré­ben a férfi szív­be­teg­sé­gé­re és a nehéz hely­ze­tük­re hivat­koz­va csal­tak ki közel 250.000 forin­tot egy kecs­ke­mé­ti jóté­kony­sá­gi alapítványtól.

A vád­irat sze­rint a nő 2019. decem­ber ele­jén fel­vet­te a kap­cso­la­tot egy kecs­ke­mé­ti jóté­kony­sá­gi ala­pít­vánnyal. Arra hivat­ko­zott, hogy ő és fia rászo­rult hely­zet­ben van­nak és az ala­pít­vány segít­sé­gét kérte. Az ala­pít­vány egyik kép­vi­se­lő­je 2019. decem­ber 10-én fel­ke­res­te a vád­lot­ta­kat a Kecs­ke­mét kör­nyé­ki ott­ho­nuk­ban. Hogy az ala­pít­vány­tól pénzt sze­rez­ze­nek, a vád­lot­tak valót­la­nul azt állí­tot­ták, hogy a férfi súlyos szív­be­teg, pace­ma­ker beül­te­té­sen esett át, ami miatt ápo­lá­sá­ra és gyógy­sze­res keze­lés­re szorul.

A való­ság­ban a férfi nem szen­ve­dett súlyos szív­be­teg­ség­ben, szív­mű­té­ten, pace­ma­ker beül­te­té­sen sem esett át. A becsa­pott sér­tett a követ­ke­ző napon 50.000 forint kész­pénzt adott a vád­lot­tak­nak lak­bér ren­de­zé­sé­re, vala­mint 3.000 forin­tért gyógy­sze­re­ket vál­tott ki és több mint 16.000 forin­tért élel­mi­sze­re­ket és tisz­tí­tó­sze­re­ket vett az elkövetőknek.

Az ala­pít­vány becsa­pott kép­vi­se­lő­je a szer­ve­zet közös­sé­gi médi­ás olda­lán meg is osz­tot­ta a vád­lot­tak „tör­té­ne­tét”, kitér­ve a férfi beteg­sé­gé­re, ágy­hoz kötött­sé­gé­re és rászo­rult­sá­gá­ra. Ennek hatá­sá­ra több magán­sze­mély­től össze­sen 179.000 forint ado­mány érke­zett az ala­pít­vány szám­lá­já­ra, amit át is utal­tak a csalóknak.

Az elkö­ve­tők cse­lek­mé­nyük­kel mint­egy 248.000 forint kárt okoz­tak az ala­pít­vány­nak, ami nem térült meg.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak beis­mer­ték a bűn­cse­lek­ményt. Őket a járá­si ügyész­ség csa­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és velük szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az ügyész a csa­lás­sal szer­zett gaz­da­go­dás ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tak­kal szemben.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.