Főoldal » Hírek » Szíven szúrta a férjét - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a nővel szem­ben, aki 2020. ápri­lis 19-én toko­di ott­ho­nuk­ban szí­ven szúr­ta a férjét. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint az ittas álla­pot­ban lévő nő 2020. ápri­lis 19-én, a dél­utá­ni órák­ban toko­di lakó­he­lyü­kön elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en egy 8,5 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel, nagy erő­vel szív­tá­jé­kon szúr­ta a szin­tén ittas álla­pot­ban lévő fér­jét. A sér­tett a szak­sze­rű orvo­si ellá­tás elle­né­re a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A fele­sé­get koráb­ban az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 2 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint sze­rint a nő ekkor az ittas álla­pot­ban lévő fiá­nak a mell­ka­sát és a vál­lát szúr­ta meg egy 9,5 cm-es pen­ge­hosszú­sá­gú késsel.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség a nővel szem­ben ember­ölés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Törvényszékre.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bíró­ság az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.