Főoldal » Archív » Szíven szúrta a lakótársa a hajnalban hangoskodva hazatérő ukrán vendégmunkást – vádemelés

A Fővá­ro­si Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken azzal a 30 éves deb­re­ce­ni mun­kás­sal szem­ben, aki még 2017. júli­us 8-áról 9-re vir­ra­dó­ra - szó­vál­tást köve­tő­en - szí­ven szúr­ta a hét­vé­gi szó­ra­ko­zás­ból a  kis­pes­ti mun­kás­szál­ló­juk­ba haza­té­rő ukrán társát. 

A vád­irat lénye­ge sze­rint a deb­re­ce­ni vád­lott és két ukrán férfi - akik közül egyi­kük a későb­bi sér­tett -,  továb­bá  több magyar mun­kás egy szál­ló­ként hasz­nált kis­pes­ti csa­lá­di ház­ban lak­tak. A vád­lott az egyik eme­le­ti szo­bá­ban, a későb­bi sér­tett a szin­tén ukrán tár­sá­val egy másik szo­bá­ban, míg továb­bi két magyar mun­kás a nap­pa­li­ban laktak.

2017. júli­us 9-én haj­nal­ban a későb­bi sér­tett és hon­fi­tár­sa egy hét­vé­gi esti ita­lo­zás­ból tér­tek haza, majd kimen­tek a csa­lá­di ház tera­szá­ra, ahol tovább han­gos­kod­tak és  ezzel fel­éb­resz­tet­ték a nap­pa­li­ban alvó két társukat.

A két lakó­társ  és az ukrá­nok között han­gos szó­vál­tás ala­kult ki, amibe nem sok­kal később becsat­la­ko­zott az egyik eme­le­ti szo­bá­ból a hang­za­var­ra fel­fi­gye­lő vád­lott is.

A fel­in­dult vád­lott egy 9 cm-es kés­sel a föld­szint­re sie­tett és szó­vál­tást köve­tő­en a terasz­ra kijut­va a sér­tett felé szúró moz­du­la­tot tett, majd kizár­ta őket a teraszra.

Ezt köve­tő­en a sér­tett és a társa a terasz­aj­tót több­szö­ri pró­bál­ko­zás után benyom­va beju­tot­tak a lakás­ba és a szo­bá­juk felé indul­tak, ami­kor azt ész­lel­ték, hogy a vád­lott a kony­há­ból kilép­ve immá­ron egy nagyobb, 15 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel támad felé­jük. A táma­dás hatá­sá­ra a véde­ke­zés­képp a náluk lévő tér­kö­ve­ket a vád­lott irá­nyá­ba dob­ták, aki erre a sér­tet­tet egy alka­lom­mal, nagy erő­vel, 13 cen­ti­mé­ter mélyen szív­tá­jé­kon szúrta.

A sér­tett és társa a terasz­ra mene­kül­tek, ahol a sér­tett rövid időn belül esz­mé­le­tét vesz­tet­te, majd a kór­ház­ba szál­lí­tást köve­tő­en elhunyt.

A koráb­ban rab­lás miatt elítélt vissza­eső vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban várja a bíró­sá­gi tárgyalást.