Főoldal » Hírek » Szívességből vett részt a pénzmosásban – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy fia­tal­em­ber­rel szem­ben, aki szí­ves­ség­ből, gon­dat­la­nul vett részt pénzmosásban.

A vád­irat sze­rint a 33 éves fér­fit egy Kelet-Magyarországi tele­pü­lé­sen idén tavasszal azzal szó­lí­tot­ta meg egy isme­ret­len sze­mély, hogy a szom­szé­dos ország­ban dúló hábo­rú elől mene­kült el, csa­lád­já­nak pénz­re van szük­sé­ge, ami ren­del­ke­zé­sé­re áll, csu­pán egy bank­szám­lá­ra van szük­sé­ge, ahová utal­ni lehet­ne a ren­del­ke­zé­sé­re álló össze­get, hogy azt fel­ve­hes­se. A bank­szám­la hasz­ná­la­tért cse­ré­be, hála­ként pénzt is fel­aján­lott az isme­ret­len férfi.

A vád­lott az isme­ret­len sze­mélyt meg­saj­nál­ta, fel­aján­lot­ta a bank­szám­lá­ját. A bank­szám­lá­ra még aznap egy 2.500.000 forint­ról szóló uta­lás érke­zett, melyet a vád­lott a tele­pü­lés bank­fi­ók­já­ban kész­pénz­ben fel­vett és átadott az isme­ret­len fér­fi­nak. A szí­ves­sé­gért cse­ré­be pénzt nem foga­dott el.

A nyo­mo­zás során meg­ál­la­pí­tás­ra került, hogy az össze­get egy Győr-Moson-Sopron vár­me­gyei nő bank­szám­lá­já­ról utal­ták aznap, a nő meg­té­vesz­té­sé­vel, csa­lás útján.

Az ügyész­ség a fér­fit gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett pénz­mo­sás vét­sé­gé­vel vádol­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügy­ben az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Csor­nai Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.