Főoldal » Archív » Szívességi cigarettavásárlásból rablás

Rab­lás miatt emelt vádat a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség egy tizen­ki­lenc éves fia­tal ellen, aki miu­tán kis­ko­rú isme­rő­sé­nek ciga­ret­tát vásá­rolt, azt erő­szak­kal akar­ta megtartani. 

A vád­irat sze­rint a tizen­nyolc év alat­ti sér­tett 2019 júli­u­sá­ban Tapol­cán, a bel­vá­ros­ban tar­tóz­ko­dott isme­rő­se­i­vel, ami­kor meg­kér­te a már nagy­ko­rú vád­lot­tat, hogy vásá­rol­jon neki ciga­ret­tát, és erre átadott 1500 forintot.

A vád­lott a szí­ves­sé­gért nem kért cse­ré­be sem­mit, kerék­pár­ral elhaj­tott egy köze­li dohány­bolt­hoz, és mint­egy tíz perc eltel­té­vel vissza is tért a sér­tett­hez. Az elkö­ve­tő azon­ban anél­kül, hogy erre a sér­tet­től enge­délyt kért volna, a ciga­ret­tás­do­bozt kinyi­tot­ta, és abból előbb egy, majd még két szál ciga­ret­tát kivett.

A sér­tett mind­ezt szóvá tette, és a doboz felé nyúlt, hogy azt magá­hoz vegye, mire a vád­lott annak érde­ké­ben, hogy a jog­ta­la­nul elvett ciga­ret­tát, illet­ve a még csak­nem teli dobozt is meg­tart­has­sa, a sér­tet­tet előbb meg­lök­te, majd ököl­lel több­ször fejen ütötte.

A kis­ko­rú sér­tett pró­bál­ta ellök­ni magá­tól a vád­lot­tat, ezért dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük, mely­nek során a vád­lott ököl­lel pró­bál­ta meg­üt­ni az akkor már vérző sértettet.

A sér­tett­nek ekkor még sike­rült a vád­lott fogá­sá­ból kisza­ba­dul­nia, de táma­dó­ja ezek után is bán­tal­maz­ta, ököl­lel tar­kón ütöt­te és megrúgta.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt az ügy­ben ítél­ke­ző Tapol­cai Járásbíróságnak.