Főoldal » Hírek » Szlalomozva menekült a rendőrök elől az embercsempész, halálos baleset lett a vége – fotókkal – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a mol­dáv fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron oko­zott halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get, miköz­ben a rend­őri ellen­őr­zés elől menekült.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. augusz­tus 10-én, éjfél­kor, Ásott­ha­lom tér­sé­gé­ben fel­vett fur­gon­já­ba 19, a szerb-magyar hatá­ron ille­gá­li­san átkí­sért határ­sér­tőt, majd velük az 55-ös főúton elin­dult. Itt iga­zol­tat­ni akar­ta őt a rend­őr, aki­nek a jel­zé­sé­re a vád­lott elő­ször meg­állt, majd mielőtt autó­já­hoz értek volna, várat­la­nul tovább­haj­tott. A jár­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény-és hang­jel­zés mel­lett üldö­ző­be vet­ték, a férfi azon­ban nagy sebes­ség­gel tovább mene­kült, míg­nem egy kanyar­ban elvesz­tet­te ural­mát a jármű felett, mely kisod­ró­dott és az árok­nak csa­pó­dott. A vád­lott ezután egy köze­li erdő­be mene­kült, ahol őt később elfog­ta a rendőrség.

A bal­eset követ­kez­té­ben a jár­mű­ben szál­lí­tott határ­sér­tők közül egy gyer­mek a hely­szí­nen éle­tét vesz­tet­te, 5 fő súlyos, míg 13 sér­tett könnyű sérü­lé­se­ket szenvedett.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat minő­sí­tett ember­csem­pé­szés­sel és halá­los tömeg­sze­ren­csét­len­sé­get ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­val vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A bal­eset­ben fel­bo­rult jár­mű­ről a fotó­kat a rend­őr­ség a szem­le­kor készítette.