Főoldal » Hírek » Nógrád Vármegyei Főügyészség » Szlovák bankból utalta Tajvanra a bűnös eredetű pénzt a Cipruson élő magyar nő – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 50 éves nóg­rá­di nő ellen, aki bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó pénzt, mint­egy 40 mil­lió forin­tot utalt tovább egy taj­va­ni cégnek.

A vád sze­rint a nő egy szlo­vá­ki­ai szék­he­lyű céget irá­nyít­va a tár­sa­ság bank­szám­lá­já­ra 2017 máju­sá­ban érke­zett mind­össze­sen 182 ezer – isme­ret­len elkö­ve­tők által adat­ha­lász e-mailekkel kicsalt – eurót nem utal­ta vissza, hanem abból egy taj­va­ni cég­nek utalt el 40 mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő összeget.

Az sem tar­tot­ta vissza a tranz­ak­ció vég­re­haj­tá­sá­tól, hogy az első ízben részé­re átutalt 51 ezer euró kap­csán az átuta­lást végző bank már jelez­te felé, hogy a pénz csa­lás­ból szár­ma­zik, azt vissza­kér­te, majd a pénz­ügyi műve­le­tet és az átuta­lás össze­gét zárolta.

A járá­si ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, azóta már Cip­ru­son élő nővel szem­ben külö­nö­sen nagy érték­re elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat, ami­ért vele szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a fel­me­rült 2.074.561 bűn­ügyi költ­ség meg­fi­zet­te­té­se mellett.

Az ügyész­ség akkor indít­vá­nyoz pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést, ha az eljá­rás ada­tai alap­ján ala­po­san fel­te­he­tő, hogy az a tet­test vissza­tart­ja újabb bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­től. Amennyi­ben az elkö­ve­tő még­sem tanú­sít tör­vény­tisz­te­lő maga­tar­tást és a pró­ba­idő alatt elkö­ve­tett újabb bűn­cse­lek­ményt követ el, az emi­att kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sa már nem füg­geszt­he­tő fel, és a koráb­ban fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sét is le kell töltenie.

Az ügy­ben a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság dönt

A fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­ről közérthetően:

https://ugyeszseg.hu/10-masodperc-1-jogi-ismeret-a-felfuggesztett-szabadsagvesztes/