Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Szlovák és moldáv embercsempészek letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség két ügy­ben letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azok­nak a kül­föl­di elkö­ve­tők­nek, aki­ket a nyo­mo­zó ható­ság hét­főn ember­csem­pé­szé­sen ért tetten.

Az egyik ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szlo­vák gya­nú­sí­tott kis­te­her­au­tó­já­ba 18 ille­gá­lis határ­át­lé­pőt vett fel, majd velük egy sze­mély­au­tó kísé­re­té­ben - mely­ben két társa ült - Nyugat-Európa felé indult. Az éjfé­li órák­ban Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén a nagy sebes­ség­gel egy­más után hala­dó jár­mű­ve­ket a rend­őr­jár­őr meg­kü­lön­böz­te­tő jel­zés hasz­ná­la­ta mel­lett akar­ta ellen­őriz­ni. Ők azon­ban nem áll­tak meg, hanem az autó­ban ülő elkö­ve­tők maguk elé enged­ték a fur­gont, majd a fele­ző­vo­na­lon halad­va pró­bál­ták a jár­őrö­ket meg­aka­dá­lyoz­ni az intéz­ke­dés­ben. Öt kilo­mé­te­res üldö­zés után a teher­au­tó meg­állt és abból 6 mig­ráns elsza­ladt, őket azon­ban a jár­őrök elfog­ták, és a továb­bi 12 utas­sal, vala­mint az ember­csem­pé­szek­kel együtt intézkedtek.

A másik ügy­ben meg­ala­po­zott gya­nú­ja annak, hogy a mol­dáv férfi isme­ret­len meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sá­ra 6 kül­föl­dit vett fel jár­mű­vé­be, akik­kel Auszt­ria felé indult, azon­ban szin­tén Móra­ha­lom kör­nyé­kén a rend­őr­jár­őr őt is iga­zol­tat­ta, majd őri­zet­be vette.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel egyik eset­ben sem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a ter­hel­tek letar­tóz­ta­tá­sát vala­mennyi eset­ben elrendelte.