Főoldal » Hírek » Szó szerint elmérgesedett szomszédi viszony - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki hosszú időn át, válo­ga­tott mód­sze­rek­kel zak­lat­ta a szomszédját.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett szom­szé­dok vol­tak és közöt­tük elmér­ge­se­dett a viszony. Ez odáig veze­tett, hogy a nő a sér­tett tele­fon­já­ra fenye­ge­tő üze­ne­te­ket kez­dett kül­döz­get­ni 2019 júliusától.

Emel­lett a sér­tett tel­ké­re pat­kány­mér­get és egyéb vegyi anyag­gal töl­tött dobozt is átdo­bott, vala­mint kutyá­já­nak meg­mér­ge­zé­sé­vel is megfenyegette.

2020. máju­sá­ban az elkö­ve­tő már odáig merész­ke­dett, hogy egy kés­sel több ízben is meg­pró­bál­ta a sér­tet­tet meg­szúr­ni a kerí­té­sen keresz­tül, de a szú­rá­sok­kal nem érte őt el.

Ezzel egy­ide­jű­leg több tég­lát és álla­ti cson­to­kat is átdo­bált a nő a szom­széd telkére. 

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.

Az egyik rész­cse­lek­mény­ről a sér­tett készí­tett videófelvételt: