Főoldal » Archív » Szokatlan balesetet okozott az ittas sofőr

Szo­kat­lan és viszony­lag sze­ren­csés kime­ne­te­lű bal­ese­tet okozott.egy 34 éves férfi 2013. novem­ber 29-én este Eger­ben, egy négy­sá­vos úton. A férfi köze­pes fokú ittas­sá­ga miatt későn vette észre, hogy az előt­te hala­dó gép­ko­csi meg­állt a gya­log­át­ke­lő­hely előtt, ezért abba hátul­ról bele­üt­kö­zött. Emi­att az álló kocsi átcsú­szott a gya­log­át­ke­lőn és elso­dor­ta az ott a gyer­me­ké­vel sza­bá­lyo­san átkel­ni szán­dé­ko­zó anyát. A sér­tet­tek 8 napon belül gyó­gyu­ló, könnyű sérü­lé­se­ket szen­ved­tek. Az Egri Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett köz­úti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt állí­tot­ta bíró­ság elé a fér­fit, aki a cse­lek­mé­nyét egy koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el. Az Egri Járás­bí­ró­ság - az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adva - a fér­fit 8 hónap fog­ház­ra ítél­te, egy­ben elren­del­te a koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sát. Emel­lett 2 év 6 hónap­ra a köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint 1 évre a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól is eltiltotta.

A Heves Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - bal­eset 04.16.