Főoldal » Hírek » Szökése után ismét rács mögé került a 14 éves betörő - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján, a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te annak a 14 éves fiú­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki soro­zat­lo­pá­so­kat köve­tett el, majd a javí­tó­in­té­zet­ből is meg­szö­kött.

2022 már­ci­u­sá­ban a 14 éves fiú befe­szí­tet­te a kál­lói pos­ta­hi­va­tal abla­kát, és egy író­asz­tal fiók­já­ból ello­pott 369.000 Ft-ot. Ápri­lis­ban egy busz abla­kát törte be, ahon­nan egy rádi­ós fej­egy­sé­get, vala­mint egy bics­kát tulaj­do­ní­tott el, majd a kasszát is kife­szí­tet­te, azon­ban az üres volt. Néhány hét­tel később egy gép­jár­mű cso­mag­tar­tó­já­ban elhe­lye­zett baba­ko­csi­ból egy pénz­tár­cát vett ki, mely­ből 140.000 Ft kész­pénzt, egy arany­kar­kö­tőt és okira­to­kat zsák­má­nyolt, majd 2022 máju­sá­ban egy másik autó­ból 23.000 Ft-ot emelt el.

A fia­tal­ko­rú a fenti cse­lek­mé­nyei miatt letar­tóz­ta­tás­ba került, ám néhány hét eltel­té­vel a javí­tó­in­té­zet kerí­té­sét átugor­va meg­szö­kött. Emi­att az addig ter­hé­re rótt lopá­sok mel­lett fogoly­szö­kés miatt is bün­te­tő­el­já­rás indult ellene.

A fiú már koráb­ban is soro­za­to­san bűn­cse­lek­mé­nye­ket köve­tett el, ám eddig gyer­mek­ko­ra miatt nem volt bün­tet­he­tő, azon­ban a 14. élet­évé­nek betöl­té­sé­vel sem hagyott fel a vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­vel. Emel­lett a ható­ság elől is meg­szö­kött, ezért az ügyész­ség a jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vá­nyoz­ta a fia­tal letartóztatását.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja az ügyész­ség­gel egyet­ért­ve egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés a védel­mi fel­leb­be­zé­sek foly­tán még nem végleges.