Főoldal » Hírek » Szolgálatot teljesítő rendőröket és katonát gyalázott - vádemelés - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly decem­ber végén becs­mé­rel­te a vele szem­ben intéz­ke­dő rendőröket.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. decem­ber 30. nap­ján dél­után 3 óra­kor, a vele szem­ben intéz­ke­dő 2 rend­őrt és mel­lé­jük beosz­tott kato­nát neve­zett a tar­tal­mát tekint­ve szer­ve­zett bűnö­zői körbe beépült, poli­ti­kai beágya­zott­sá­gú, sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végző, meg­vesz­te­get­he­tő személyeknek. 

A vád­lott fenti maga­tar­tá­sá­val a sér­tet­tek mun­ka­kö­ré­nek ellá­tá­sá­val össze­füg­gés­ben, mun­ká­juk­ra, hiva­tá­suk­ra hasz­nált becsü­let csor­bí­tá­sá­ra alkal­mas kifejezéseket.

A járá­si ügyész­ség a fér­fit 3 rend­be­li becsü­let­sér­tés vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.