Főoldal » Hírek » Szolgáltatásként nyújtotta az adócsalás lehetőségét a bűnszervezet a kereskedőknek - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal 37 sze­méllyel szem­ben, akik 4 év alatt közel 3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak az álla­mi költségvetésnek.

A vád­irat sze­rint a bűn­szer­ve­zet tag­jai jel­lem­ző­en az Euró­pai Uni­ó­ból beszer­zett ter­mé­kek­kel keres­ke­dő vál­lal­ko­zá­sok­nak biz­to­sí­tot­ták azt a lehe­tő­sé­get, hogy ne kell­jen befi­zet­ni­ük az őket, mint első bel­föl­di for­ga­lom­ba hozó­kat ter­he­lő ÁFA-t. A bűn­szer­ve­zet nem­csak egy­sze­rű fik­tív szám­lá­zást, hanem komp­lett, akár több­szin­tes, fik­tív cég­há­lót, fedő­rak­tá­ra­kat, stró­ma­no­kat és a bűn­cse­lek­mény lep­le­zé­sét szol­gá­ló egyéb szá­mos meg­ol­dást biz­to­sí­tott igény sze­rint a szám­lák brut­tó érté­ké­nek mint­egy 5 szá­za­lé­ka elle­né­ben. A bűn­szer­ve­zet álla­mi költ­ség­ve­tés meg­ká­ro­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló műkö­dé­sét ország­szer­te vet­ték igény­be egyé­ni és tár­sas vál­lal­ko­zók, így töb­bek között nagy­ba­ni pia­co­kon zöldség-gyümölcs keres­ke­dők, cso­ko­lá­dét for­gal­ma­zók, élel­mi­szer és italkereskedők.

2013. és 2018. között a vád­lot­tak össze­sen közel 3 mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak ÁFA adó­nem­ben az álla­mi költségvetésnek.

A vád­lot­ta­kat az ügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tett elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. A vád­lot­tak között a bűn­szer­ve­zet tag­jai, a műkö­dé­sé­hez segít­sé­get nyúj­tó sze­mé­lyek, így ügy­véd és stró­ma­nok, vala­mint a szol­gál­ta­tást igény­be vevő keres­ke­dők van­nak. A cse­lek­ményt bűn­szer­ve­zet­ben elkö­ve­tők­kel szem­ben 20 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

Az elkö­ve­tők bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.