Főoldal » Hírek » Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség » Szolnoki ámokfutó letartóztatásáról döntött a bíróság - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség indít­ványt tett a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­já­nál egy 19 éves szol­no­ki férfi letar­tóz­ta­tá­sá­ra rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a férfi 2020. szep­tem­ber 20-án dél­után Szol­no­kon, az utcán egy álta­la nem ismert sér­tett­hez ment és min­den előz­mény nél­kül őt két ízben ököl­lel arcon ütöt­te és arra kény­sze­rí­tet­te, hogy a köze­li tele­fon­fül­ké­ből tár­csáz­za a 112-es segély­hí­vót. Mind­ezt látta két járó­ke­lő, akik segít­sé­get nyúj­tot­tak a sér­tett­nek, mellyel meg­aka­dá­lyoz­ták, hogy a gya­nú­sí­tott tovább bán­tal­maz­za áldo­za­tát. A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei keletkeztek.

Ugyan­ezen a napon dél­után, Szol­no­kon a gya­nú­sí­tott egy másik sér­tett­hez is oda­ment és tőle ciga­ret­tát kért. Mivel a gya­nú­sí­tott nem kapott ciga­ret­tát, meg­ütöt­te a sér­tet­tet, majd arra kény­sze­rí­tet­te, hogy átad­ja szá­má­ra a tele­fon­ját. A sér­tett fáj­dal­má­ban és ijedt­sé­gé­ben sírni kez­dett, melyet a gya­nú­sí­tott továb­bi bán­tal­ma­zás­sal torolt meg. A gya­nú­sí­tott a sér­tett­nek nyolc napon túl gyó­gyu­ló arc­csont­tö­rést oko­zott. Az elvett tele­font meg­ron­gált álla­pot­ban a rend­őr­ség lefoglalta.

Az ügyé­szi indít­vány sze­rint a koráb­ban is erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elítélt gya­nú­sí­tott kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek­kel gya­nú­sít­ha­tó és a kirí­vó­an közös­ség­el­le­nes bűn­cse­lek­mé­nye­ket több sér­tett sérel­mé­re való­sí­tot­ta meg. A gya­nú­sí­tot­tal szem­ben fenn­áll a szö­kés, elrej­tő­zés, a bizo­nyí­tás veszé­lyez­te­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye, ezért a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta egy hóna­pi időtartamra.

A Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. szep­tem­ber 22-én az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen az érin­tet­tek nem jelen­tet­tek be fel­leb­be­zést, így az vég­le­ges­sé vált.

A bűn­cse­lek­mé­nyek­kel kap­cso­lat­ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság az aláb­bi­ak­ban adott tájé­koz­ta­tást a saj­tó­nak képekkel:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megutotte-majd-elvitte-a-mobiltelefonjat-a