Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Szombathelyi zugügyvéd

Egy 61 éves, egye­te­mi jogi vég­zett­ség­gel ren­del­ke­ző rok­kant­nyug­dí­jas úgy vál­lalt eseti
meg­bí­zás alap­ján köve­te­lés­ke­ze­lést, igaz­ság­ügyi köz­ve­tí­tést, adósság- és mun­ka­bér­be­haj­tást, adó­ta­nács­adást, vagyo­no­so­dá­si vizs­gá­lat­ra fel­ké­szí­tést, vagyon­vé­del­mi szak­ta­nács­adást, üzle­ti part­ner ellen­őr­zést, hogy soha nem sze­re­pelt a jog­ta­ná­cso­si név­jegy­zék­ben mint jog­ta­ná­csos, ille­tő­leg az ügy­vé­di kama­ra nyil­ván­tar­tá­sá­ban mint ügy­véd. Az egész­ség­biz­to­sí­tá­si pénz­tár által veze­tett nyil­ván­tar­tás sze­rint nyil­ván­tar­tott mun­ka­vi­szo­nya sincs.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 2014 05 13