Főoldal » Archív » Szomjúságra hivatkozva kértek bebocsájtást, majd kirabolták az ékszerboltot

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a két szerb fér­fi­val szem­ben, akik 2015 nya­rán rabol­tak ki egy móra­hal­mi ékszerboltot.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2015. júli­us 21-én, 17 óra­kor jelen­tek meg az egyik móra­hal­mi ékszer­bolt­nál, ahol egyi­kő­jük az üzlet­he­lyi­ség előtt tar­tóz­ko­dó üzlet­ve­ze­tő nőtől egy pohár vizet kért. A sér­tett a kérés­nek ele­get téve bement a bolt­ba, a vizet kérő vád­lott követ­te. Mialatt a sér­tett egy fla­kon­ba vizet enge­dett, a férfi mögé állt és a nő szá­ját befog­va őt erő­sen magá­hoz húzta. Ezalatt a másik vád­lott is bement a bolt­ba, majd közö­sen a sér­tett keze­it, lába­it ragasz­tó­sza­lag­gal össze­kö­töz­ték, szá­ját bera­gasz­tot­ták és tőle a pán­cél­szek­rény kul­csát elvet­ték. Ezután a pán­cél­szek­rény­ből maguk­hoz vet­tek 1,1 mil­lió forint kész­pénzt, vala­mint 30,2 mil­lió forint érté­kű aranyékszert.

A vád­lot­tak a sér­tet­tet meg­kö­töz­ve, szá­ját bera­gaszt­va hagy­ták hátra és távoz­tak el a hely­szín­ről, majd kül­föld­re menekültek.

A sér­tett­nek oko­zott kár az eljá­rás során nem térült meg.

A vád­lot­ta­kat az elle­nük kibo­csáj­tott elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján sike­rült elő­ál­lí­ta­ni és őri­zet­be venni  2019 nya­rán és őszén.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­ta­kat jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.