Főoldal » Archív » Szomszédja bántalmazása miatt lehetőséget kapott a jóvátételre

Szom­széd­ja bán­tal­ma­zá­sa miatt súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás egy idős nő ellen, melyet a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség 6 hónap idő­tar­tam­ra fel­füg­gesz­tett, és az ügyet köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra utalta.

A vád­lott és a sér­tett ugyan­ab­ban a haj­dú­bö­ször­mé­nyi tár­sas­ház­ban lak­nak, a sér­tett laká­sa a vád­lot­té fölött van.

2018. már­ci­us 31-én dél­előtt a sér­tett fel­ke­res­te a vád­lot­tat, az idős asszony laká­sá­nak bejá­ra­tá­nál beszél­get­tek, majd közöt­tük a vád­lott han­gos tele­ví­zió nézé­se miatt szó­vál­tás ala­kult ki. Ekkor a vád­lott fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, hogy távozzon.

A szom­széd­asszony ennek nem tett ele­get, ezért az indu­la­tos vád­lott őt egy alka­lom­mal a mell­ka­sán kéz­zel meg­lök­te, ami­től a sér­tett a lép­cső­ház beton pad­ló­já­ra esett, és fel­kar­csont­tö­rést szenvedett.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­bán­ta, és a sér­tett is hoz­zá­já­rult a köz­ve­tí­tői eljá­rás­ra uta­lás­hoz, amely­nek kere­té­ben lehe­tő­sé­ge lesz az idős korú vád­lott­nak az anya­gi és erköl­csi jóvátételre.