Főoldal » Hírek » Szomszédja összes ablakát betörte a féltékeny férj - Fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás miatt vádat emelt egy 32 éves Nóg­rád megyei férfi ellen, aki 2020. augusz­tus 20-án, éjjel, szom­széd­ja házá­nak összes abla­kát betör­te, mert úgy vélte, a férfi elsze­ret­te tőle a feleségét.

A vád sze­rint a férfi 2020. augusz­tus 20-án 0:30 óra­kor bement szom­széd­ja lakó­in­gat­la­ná­nak udva­rá­ra, majd az ott talált kövek­kel, és a magá­val hozott tár­gyak­kal - egy szi­vattyú­val és egy mér­leg­súllyal - meg­ron­gál­ta az épü­let összes nyí­lás­zá­ró­ját: hat ablak­üve­gét és a bejá­ra­ti ajtó üve­gét a tár­gyak­kal bedo­bál­ta, a bejá­ra­ti ajtót meg is rongálta.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a nyo­mo­zás végén a gya­nú­sí­tott kérel­mé­re, a sér­tett hoz­zá­já­ru­lá­sá­val az eljá­rást hat hónap­ra fel­füg­gesz­tet­te köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa cél­já­ból. A köz­ve­tí­tés azon­ban nem hozott ered­ményt, mert a sér­tett a hoz­zá­já­ru­lá­sát vissza­von­ta, így a járá­si ügyész­ség vádat emelt az ügyben.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű, cse­lek­mé­nyét beis­me­rő  és meg­bá­nó, a kár egy részét már meg­té­rí­tő fél­té­keny férj­jel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint kár­té­rí­tés­re és a bűn­ügyi költ­sé­gek meg­fi­ze­té­sé­re köte­le­zést indítványozta.