Főoldal » Hírek » Szomszédját és unokaöccsét is megkéselte egy férfi - a Veszprém Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Veszp­rém Vár­me­gyei Főügyész­ség azzal a 60 éves fér­fi­val szem­ben, aki kés­sel előbb a szom­széd­ját, majd a saját uno­ka­öccsét is több­ször meg­szúr­ta tavaly szep­tem­ber­ben, Veszprémben.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és uno­ka­öccse között pol­gá­ri jogi jel­le­gű vitá­juk­ból faka­dó­an feszült viszony ala­kult ki, azon­ban a sér­tett rend­sze­re­sen elvé­gez­te a vád­lott lakó­he­lyé­ül szol­gá­ló, közös tulaj­do­nú ingat­lan­nál adódó mun­ká­kat, gon­doz­ta a kertet.

A férfi 2022. szep­tem­ber 17-én dél­után is átment a nagy­báty­já­hoz, hogy lenyír­ja a füvet. Munka köz­ben a kert­szom­széd­dal beszél­ge­tett, majd később bement a házba, ahol a vád­lot­tat igye­ke­zett meg­győz­ni, hogy fizes­se a rezsi­költ­sé­ge­ket. Eköz­ben a fér­fit tele­fo­non keres­te az édes­ap­ja, s miu­tán nem érte el, a szom­szé­dot kérte meg, néz­zen utána, fia ott van-e a nagy­báty­já­nál.  A szom­széd ezért átment a vád­lott­hoz, és az elő­szo­bá­ban, a bejá­ra­ti ajtó­nál meg­áll­va mond­ta a fia­tal­em­ber­nek, hogy kere­si az édes­ap­ja, majd a vád­lott­hoz for­dult, akin egy hét­tel koráb­bi sérel­mét kérte számon. 

Az elkö­ve­tő ekkor indu­la­tos­sá vált, és fel­szó­lí­tot­ta szom­széd­ját, hogy távoz­zon, majd meg­pró­bál­ta kita­szí­ta­ni az ajtón, mire a férfi kisebb erő­vel ellök­te magá­tól. A vád­lott még dühö­sebb lett, és a nad­rág­zse­bé­ből elő­vett, közel 10 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kés­sel, kis erő­vel két­szer is mell­ka­son szúr­ta a szom­széd­ját. A sérült férfi védel­mé­ben köz­be­lé­pett az uno­ka­öccse, akit a vád­lott szúró-kaszáló moz­du­la­tok­kal szin­tén meg­se­be­sí­tett, s még akkor is meg­vág­ta a hátát, ami­kor az már mene­kül­ni pró­bált. Végül mind­két férfi kisza­ladt az utcá­ra, s onnan hív­ták tele­fo­non a mentőket.

A szú­rá­sok követ­kez­té­ben a szom­széd nyolc napon belül gyó­gyu­ló, míg az uno­ka­öcs élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett, ugyan­ak­kor a bán­tal­ma­zás olyan jel­le­gű volt, amely a vád­lott által is fel­is­mer­he­tő­en mind­két sér­tet­tek halá­lát okoz­hat­ta volna.

A főügyész­ség a vád­ira­tá­ban az elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta az ügy­ben íté­le­tet hozó Veszp­ré­mi Törvényszéknek.