Főoldal » Hírek » Szomszédok akadályozták meg a betörést a Balatonon - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség lopás vét­sé­gé­nek kísér­le­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban – őri­zet­be véte­le alatt – állí­tot­ta bíró­ság elé állí­tot­ta azt a negy­ve­nes éve­i­ben járó fér­fit, aki a vád sze­rint egy csa­lá­di házba pró­bált meg betör­ni, azon­ban a szom­szé­dok tet­ten érték, és a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartották.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt 2021 júni­u­sá­ban hir­de­tett íté­le­tet a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság, mely­nek során két év három hónap fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a letar­tóz­ta­tá­sát viszont meg­szün­tet­te. A vád­lott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se után foly­tat­ta koráb­bi élet­vi­te­lét, és előbb Keszt­he­lyen tört be egy ingat­lan­ba, majd 2021 augusz­tu­sá­ban meg­je­lent Bala­ton­má­ria­für­dőn is.

A férfi itt egy csa­lá­di házba pró­bált meg betör­ni úgy, hogy az udva­ron talált nagy mére­tű kővel bezúz­ta a bejá­ra­ti ajtó mel­let­ti ablak üve­gét, azon­ban az ingat­lan­ba bemen­ni már nem tudott, mivel a szom­szé­dok fel­fi­gyel­tek a zajra, és kér­dő­re von­ták a tet­ten ért vád­lot­tat. A férfi ekkor futva elme­ne­kült a helyszínről.

A két szom­széd azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got,  autó­val az elkö­ve­tő után men­tek, akit fel­szó­lí­tot­tak arra, hogy tér­jen vissza a hely­szín­re a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig, ami­nek a férfi ele­get tett. A Mar­ca­li Rend­őrök végül a betö­rés­sel érin­tett ház­nál elfog­ták és őri­zet­be vet­ték az elkövetőt.

A Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság a bíró­ság elé állí­tás kere­té­ben meg­tar­tott tár­gya­lá­son az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek a több­szö­rös és egy­ben külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit, aki­vel szem­ben két év fegy­ház­bün­te­tést és három év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, vala­mint – mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re - az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is.

A fotók a Mar­ca­li Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.