Főoldal » Hírek » Szondáztatás után ismét ittasan ült az autóba - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, akit miu­tán elő­ál­lí­tot­tak a rend­őrök ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt, ismét beült az autó­ba, és itta­san veze­tett.

A pécsi fér­fit koráb­ban ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt már több­ször elítél­ték, a jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tot­ták. Ezen eltil­tá­sok alatt több­ször veze­tett, melyek miatt elle­ne sza­bály­sér­té­si eljá­rá­sok is indul­tak.

Miu­tán a jogo­sít­vá­nyát a férfi vissza­kap­ta, 2020 feb­ru­ár­já­ban gép­ko­csi­val egy pécsi kocs­má­ba haj­tott, ahol jelen­tős mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tott. Ezt köve­tő­en az autó­ba ült, majd haza­fe­lé menet egy par­ko­ló gép­ko­csi­nak ütkö­zött. Az ütkö­zést köve­tő­en a férfi a sérült gép­ko­csi tulaj­do­no­sá­nak kéré­se elle­né­re a hely­szín­ről elhaj­tott.

Az ittas fér­fit a rend­őrök a laká­sá­ból elő­ál­lí­tot­ták, vér­vé­tel­re vit­ték, mely­nek során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy súlyos fokú ittas álla­pot­ban vezet­te az autót. A rend­őri intéz­ke­dést köve­tő­en a férfi taxi­val laká­sá­ra ment, majd ismé­tel­ten beült a gép­ko­csi­já­ba és vissza­tért a kocs­má­ba, ahol tovább foly­tat­ta az ita­lo­zást. A dél­utá­ni órák­ban gép­ko­csi­já­val haza indult, mind­ezt azon­ban ész­lel­te a koráb­ban vele szem­ben intéz­ke­dő rend­őr, így a fér­fit meg­ál­lí­tot­ta, majd ismé­tel­ten vér­vé­tel­re elő­ál­lí­tot­ta.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye foly­ta­tó­la­go­san, ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett köz­úti jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas.

Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés, pénz­bün­te­tés, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.