Főoldal » Hírek » Szórakozásból kővel dobta meg a mozgó vonatot egy fiatal - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú ellen, aki töl­tés­ről fel­vett követ dobott a mozgó vonathoz.

A 16 éves fiú 2021. ápri­lis 28-án, a kora esti órák­ban gye­rek­ko­rú bará­ta­i­val együtt a Hajdúhadház-Bocskaikert közöt­ti vas­úti sínek mel­lett haladt gya­lo­go­san Haj­dú­had­ház felől Bocs­ka­ikert irá­nyá­ba. A fia­tal a vas­úti töl­tés­ről fel­vett egy 4 cm átmé­rő­jű követ, majd a néhány perc múlva érke­ző sze­mély­vo­na­tot meg­dob­ta. A kő a sze­rel­vény egyik kocsi­já­nak a két ablak közöt­ti részét talál­ta el.

Ebben a kocsi­ban tar­tóz­ko­dott a veze­tő jegy­vizs­gá­ló, aki a becsa­pó­dást meg­hal­lot­ta, majd a bocs­ka­iker­ti meg­ál­ló­ban a sérü­lést meg­vizs­gál­ta. A vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben a jár­mű­vön uta­zók köré­ben sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a vagon leme­ze és fes­té­se is megrongálódott.

A fia­tal­ko­rú maga­tar­tá­sá­val a sze­rel­vé­nyen tar­tóz­ko­dó uta­sok és jegy­vizs­gá­lók éle­tét, testi épsé­gét veszélyeztette.

A nyo­mo­zást a Haj­dú­had­há­zi Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő elkö­ve­tő ellen a Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járásbíróságon.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fk. fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je és álla­pít­sa meg, hogy a fia­tal­ko­rú a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.