Főoldal » Hírek » Szórakozóhelyről lopott pénztárcát- vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye - fotóval és videóval

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a lopás bűn­tet­te miatt indult ügy­ben vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a külö­nös vissza­eső fér­fi­val szem­ben, aki a szó­ra­ko­zó­hely­ről lopott pénz­tár­cát az utcán vizs­gál­ta át, ezt tér­fi­gye­lő kame­ra rögzítette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. októ­ber 03-án éjjel az esz­ter­go­mi bár pult­já­ban meg­lát­ta az ott dol­go­zó sér­tett őri­zet­le­nül hagyott 2.500 Ft érté­kű pénz­tár­cá­ját, miköz­ben ott ven­dég­ként tar­tóz­ko­dott. Az elkö­ve­tő kihasz­nál­ta azt, hogy a sér­tett a mun­ká­ja miatt nem tudta folya­ma­to­san figye­lem­mel kísér­ni a pénz­tár­cát, ezért azt a benne lévő köz­ok­ira­tok­kal, és 100.000 Ft kész­pénz­zel együtt ellop­ta. A férfi a szó­ra­ko­zó­he­lyet elhagy­va a pénz­tár­cá­ból a kész­pénzt kivet­te, majd a pénz­tár­cát a benne lévő ira­tok­kal együtt eldobta.

A férfi bün­te­tett elő­éle­tű, leg­utóbb a bíró­ság 2016-ban mint több­szö­rös vissza­esőt zak­la­tás bűn­tet­te és lopás vét­sé­ge miatt ítél­te 3 év 6 hó fegy­ház­bün­te­tés­re, amely­ből 2018-ban szabadult.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy amennyi­ben a férfi az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, úgy őt az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, és 100.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­je. Az ügyész­ség indít­vány tett arra is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze az elkö­ve­tőt a sér­tett kárá­nak megtérítésére.