Főoldal » Archív » Szóvá tette a szemetelést, ezért megverték

A Szik­szói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 26 és egy 34 éves férfi ellen garáz­da­ság vét­sé­ge miatt.

A vád­lot­tak 2019. ápri­lis hónap köze­pén a dél­utá­ni órák­ban Szik­szón, egy élel­mi­szer­bolt par­ko­ló­já­ban az autó­juk mel­lett ener­gia­italt fogyasz­tot­tak. Miu­tán meg­it­ták, az egyik vád­lott az üres ita­los dobozt az autó mel­lett a föld­re dobra. Ezt látta a közel­ben par­ko­ló sér­tett, aki kiszállt az autó­ból, a vád­lot­tak szá­má­ra hall­ha­tó­an rosszal­lá­sát fejez­te ki a sze­me­te­lés miatt, az eldo­bott hul­la­dé­kot fel­vet­te, és bedob­ta a közel­ben lévő sze­me­tes kon­té­ner­be, majd vissza­in­dult.

A vád­lot­tak ettől annyi­ra fel­há­bo­rod­tak, hogy elő­ször leköp­ték a férfi autó­ját, majd együt­te­sen rátá­mad­tak, trá­gár módon szi­dal­maz­ták, letép­ték róla a felső ruhá­za­tát, és több eset­ben test­szer­te meg­ütöt­ték és meg­rug­dos­ták.

A férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben felü­le­ti hám­sé­rü­lést szen­ve­dett el, azon­ban nem ment orvos­hoz, és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tett elő magán­in­dít­ványt.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben - figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lot­tak sza­bad­lá­bon van­nak - tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben mind­két vád­lot­tal szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás intéz­ke­dést indít­vá­nyo­zott párt­fo­gó fel­ügye­let elren­de­lé­sé­vel.