Főoldal » Hírek » Szűk boxokban tartotta hónapokig az állatokat - fotókkal - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Állat­kín­zás bűn­tet­te miatt az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a nővel szem­ben, aki hóna­po­kig szűk boxok­ban tar­tot­ta az álla­to­kat, ellá­tá­suk­ról nem meg­fe­le­lő­en, orvo­si ellá­tá­suk­ról egy­ál­ta­lán nem gondoskodott. 

A vád­irat sze­rint a pilis­csa­bai nő 9 darab nagy­tes­tű kutya és 2 macs­ka gon­do­zá­sá­val volt meg­bíz­va. A szom­szé­do­kat zavar­ta a folya­ma­tos kutya­uga­tás, ezért az álla­tok a ház­ban éltek, egy kutya kivételével.

Az elkö­ve­tő 2020. decem­ber 10 - 2021. már­ci­us 10. között nem gon­dos­ko­dott meg­fe­le­lő­en a rábí­zott álla­tok közül 8 kutyá­ról és 2 macs­ká­ról. A nő az ebe­ket két szo­bá­ban ext­rém szűk állat­szál­lí­tó boxok­ban tar­tot­ta, ame­lyek alkal­mat­la­nok vol­tak arra, hogy azok­ban az álla­tok fel­áll­ja­nak vagy akár meg­for­dul­ja­nak. A nő a boxo­kat és a szo­bát nem taka­rí­tot­ta, az álla­tok­nak enni és inni rit­kán adott, velük nem fog­lal­ko­zott, orvo­si ellá­tá­suk­ról nem gondoskodott. 

A nem meg­fe­le­lő elhe­lye­zé­si körül­mé­nyek alkal­ma­sak vol­tak arra, hogy az álla­tok mara­dan­dó egész­ség­ká­ro­so­dá­sát, akár pusz­tu­lá­sát okoz­zák. A tar­tá­si körül­mé­nyek, a kutyák ese­té­ben a leg­ele­mibb moz­gás hiá­nya, míg a macs­kák­nál a bőr­be­teg­sé­gek és a bol­hás­ság az álla­tok­nak külö­nös szen­ve­dést okozott.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a nővel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és pénz­bün­te­tést szab­jon ki.