Főoldal » Hírek » Tabletták a tolltartóban – FOTÓKKAL – a Békés Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyu­lai Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat egy most 19 éves, bün­te­tett elő­éle­tű békés­csa­bai férfi ellen, aki a vád sze­rint 2019-ben rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett mari­hu­á­nát és extasy-t. Kábítószer-kereskedelem miatt kell bíró­ság elé áll­nia tár­sá­nak, egy 26 éves, bün­tet­len elő­éle­tű, gyu­lai fér­fi­nak is, aki a vád sze­rint cse­kély mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re átadás­sal való­sí­tot­ta meg a bűncselekményt.

A vád sze­rint 2019-ben az akkor 17 éves ter­helt isme­ret­len for­rás­ból exta­sy tab­let­tá­kat, vala­mint mari­hu­á­nát szer­zett. A kábí­tó­szert anya­gi haszon­nal érté­ke­sí­tet­te Békés­csa­bán és a kör­nye­ző tele­pü­lé­se­ken több sze­mély­nek, meg­él­he­té­sét a kábí­tó­szer eladá­sá­ból biz­to­sí­tot­ta. Egyes isme­rő­se­i­nek ingye­ne­sen is átadott kábí­tó­szert, vala­mint abból – ese­ten­ként isme­rő­se­i­vel együtt – fogyasz­tott is. A fia­tal férfi vevő­kö­ré­be leg­alább 13 sze­mély, köz­tük fia­tal­ko­rú­ak is bele­tar­toz­tak. Kap­cso­lat­ban állt a 26 éves másik ter­helt­tel. Neki nem­csak érté­ke­sí­tet­te a kábí­tó­szert, de volt, hogy elcse­rél­ték egy­más bir­to­ká­ban lévő dro­go­kat. A 19 éves férfi békés­csa­bai lakó­he­lyén tar­tott kuta­tás során a rend­őrök 176 db exta­sy tab­let­tát és közel 13 gramm mari­hu­á­nát fog­lal­tak le, az előb­bi­ek egy részét egy toll­tar­tó­ban talál­ták meg.

A járá­si ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal fér­fit az elő­ké­szí­tő ülé­sen tör­té­nő beis­me­ré­se ese­tén is fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra, míg bün­tet­len elő­éle­tű tár­sát fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je. A járá­si ügyész­ség indít­ványt tett a 19 éves férfi kap­csán a cse­lek­mé­nyé­vel elért haszon vagyon­el­kob­zás kere­té­ben tör­té­nő elvo­ná­sá­ra, a lakó­he­lyén lefog­lalt kábí­tó­sze­rek elkob­zá­sá­ra, vala­mint arra, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során fel­me­rült, közel 1,5 M Ft-os bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.

A rend­őr­ság által készí­tett fotók az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kabitoszer-kereskedelem-gyanuja-miatt-orizetben-4#2