Főoldal » Hírek » Táborozó gyerekek szeme láttára támadt volt élettársára - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Bajai Járá­si Ügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tő két nap­pal azután, hogy sza­kí­tott élet­tár­sá­val, az érsek­csa­ná­di sza­bad­idő­park­ban össze­ta­lál­ko­zott volt pár­já­val, majd fél­té­keny­ség­ből, mert a nőt másik férfi tár­sa­sá­gá­ban talál­ta, a tábo­ro­zó gye­re­kek és neve­lők szeme lát­tá­ra bántalmazta.

A vád sze­rint a bün­te­tett elő­éle­tű mély­kú­ti férfi 2022. júli­us 1-jén, dél­után, Érsek­csa­ná­don, a sza­bad­idő­park­ban össze­ta­lál­ko­zott egy isme­rő­sé­vel és a tár­sa­sá­gá­ban lévő volt élet­tár­sá­val, akit két nap­pal koráb­ban a vád­lott hagyott el. A sza­bad­idő­park­ban nyári nap­kö­zis tábort tar­tot­tak, ezért mint­egy 15 isko­lás gyer­mek és több neve­lő tar­tóz­ko­dott ott. Ami­kor a volt élet­társ az egyik pavi­lon­hoz ment, a vád­lott követ­te, majd fél­té­keny­ség­ből - mert más férfi tár­sa­sá­gá­ban talál­ta - dühé­ben a tábo­ro­zó gye­re­kek és neve­lő­ik szeme lát­tá­ra több­ször ököl­lel fejbe ütöt­te. A férfi volt pár­ját a hajá­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, a föl­dön fekvő nőbe bele­rú­gott, ráadá­sul a kezé­ből kiesett mobil­te­le­fon­ját is a föld­höz vágta. A sér­tett az isme­rő­se autó­já­ba mene­kült, de a férfi még a gép­ko­csi abla­kán keresz­tül is több­ször meg­ütöt­te és ki akar­ta onnan rán­gat­ni. A vád­lott végül csak egy közel­ben tar­tóz­ko­dó sze­mély eré­lyes fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta el a helyszínt.

A nő ezután isme­rő­sé­vel Érsek­csa­nád köz­pont­ja felé köz­le­ke­dett, ami­kor a vád­lott meg­pil­lant­va őket útju­kat állta. Ezután az autó­ból kipat­tan­va fel­tép­te a sér­tett felő­li ajtót és ismét ütle­gel­te, továb­bá aka­ra­ta elle­né­re kirán­gat­ta a nőt az autó­ból. A volt élet­társ végül a vád­lott fel­szó­lí­tá­sá­ra átült a másik gép­ko­csi­ba, majd a férfi egy kül­te­rü­le­ti erdő­höz haj­tott, ahol fél­té­keny­ség­ből ismét pofon ütöt­te és lábon rúgta a nőt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett az arcán és a kezén nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lott­nak ami­att is felel­nie kell, mert két hét­tel azután, hogy őt a bíró­ság más ügy­ben jog­erő­sen elítél­te, Baján egy par­ko­ló autó kata­li­zá­to­rát, nem sok­kal később pedig egy lezá­rat­lan női kerék­párt lopott el.

Az ügyész­ség a fér­fit foly­ta­tó­la­go­san, aljas indok­ból elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te mel­lett üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.