Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

Az ame­ri­kai fil­mek­ben gyak­ran hal­lunk a „vád­al­ku­ról”, ahol az ügyész és a gya­nú­sí­tott meg­egye­zik a bün­te­tés­ben, és abban is, hogy egy­ál­ta­lán...

2021. július 19., 8:56

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény igyek­szik azt elő­se­gí­te­ni, hogy az ügyek­ben ne kell­jen hossza­dal­mas bíró­sá­gi eljá­rá­sok­ba bonyo­lód­ni. Az ügyész...

2021. július 12., 9:27

Áder János köz­tár­sa­sá­gi elnök is fel­szó­lalt a modern magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból ren­de­zett nem­zet­kö­zi...

2021. július 7., 8:30

Van­nak olyan ügyek, ami­kor fon­to­sabb az, hogy a sér­tett jóvá­té­telt kap­jon, mint az, hogy az elkö­ve­tőt meg­bün­tes­sék. Ter­mé­sze­te­sen csak pon­to­san...

2021. július 5., 8:50

Magya­rul köszön­töt­te a Euro­just elnö­ke, Ladis­lav Ham­ran a magyar ügyé­sze­ket abból az alka­lom­ból, hogy éppen 150 évvel ezelőtt, 1871 júni­u­sá­ban hir­det­ték...

2021. június 21., 8:52

A Magyar Nem­ze­ti Bank az ügyész­ség 150 éves évfor­du­ló­já­ra nagy sike­rű emlék­ér­mét bocsá­tott ki. De hogyan is készül egy ilyen érme? Kol­lé­gá­ink vide­ó­ja...

2021. június 17., 10:26

A 150 éves évfordulóra szervezett nemzetközi konferencia a magyar legfőbb ügyész nyitó előadásával kezdődött.

2021. június 16., 8:35

Az ügyészség megalakulásának 150 éves évfordulójára rendezett konferenciát Áder János köztársasági elnök is megtisztelte.

2021. június 15., 8:44

Az OLAF 2020-ra vonatkozó éves jelentéséből kitűnik, hogy a magyar ügyészség az OLAF ügyek 67 %-ában emelt vádat, ami közel duplája a 37 %-os uniós átlagnak. 

2021. június 14., 12:08

1 2 4 5