Főoldal » Kiemelt hírek

Kiemelt hírek

A meg­bíz­ha­tó­sá­gi vizs­gá­lat a kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek meg­elő­zé­sé­nek és fel­de­rí­té­sé­nek egyik esz­kö­ze. A rend­őr­ség egyik...

2021. május 11., 9:33

Az ügyész­nek több lehe­tő­sé­ge is van arra - ha úgy ítéli meg, hogy a gya­nú­sí­tott elkö­vet­te a bűn­cse­lek­ményt -, hogy az eljá­rást anél­kül fejez­ze be, hogy...

2021. május 4., 8:31

Van­nak, akik­nek már az is nagy szé­gyen, ha bün­te­tő­el­já­rás indul elle­nük. Azok­kal szem­ben, akik elő­ször kerül­tek szem­be a tör­vénnyel, kisebb súlyú...

2021. április 27., 8:38

Jogi kife­je­zé­sek: a leg­töb­ben már a mon­dat ele­jén fel­ad­ják, hogy meg­pró­bál­ják meg­ér­te­ni, egy­ál­ta­lán miről is van szó, és ezért nem is lehet...

2021. április 20., 9:57

A Nép­sza­va és egyes más médi­u­mok valót­lan állí­tá­sá­val ellen­tét­ben, dr. Polt Péter leg­főbb ügyész nem sér­tett jogot, ami­kor 2019-ben jog­or­vos­la­ti...

2021. április 16., 8:36

A cél a nyomozások és vádemelések hatékonyságának biztosítása, az együttműködés és az információcsere kereteinek rögzítésével.

2021. április 9., 11:00

Az Euro­just az EU tag­ál­la­mok ható­sá­gai közöt­ti igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dést segí­ti elő. Dr. Tóth Zsa­nett mb. főosztályvezető-helyettes és Dr. Sch­midt...

2021. április 6., 8:35

Fájó szív­vel tudat­juk, hogy Dr. Vókó György nyu­gal­ma­zott leg­főbb ügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész, az Orszá­gos Kri­mi­no­ló­gi­ai Inté­zet...

2021. április 6., 8:25

Kép­zel­jük el azt az ese­tet, hogy Olasz­or­szág­ban német és fran­cia nya­ra­lók­tól üzlet­sze­rű mennyi­ség­ben ello­pott luxus­au­tó­kat adnak el Magyar­or­szá­gon...

2021. március 30., 8:21

1 2 3 4